VÝHRADNE u spoločnosti Farnell!

Zaregistrujte sa a vyhrajte najnovší prírastok do portfólia stolných produktov značky Tektronix, ktorý bude dostupný už čoskoro.

Tektronix posúva svoje hranice … ZNOVA!

Spoločnosť Tektronix s hrdosťou vyvíja jednoduché testovacie nástroje, ktoré vzbudzujú v používateľoch dôveru. V spoločnosti Farnell neustále investujeme do sortimentu produktov, aby sme vám zaručil prístup k najnovším technológiám.

Zaregistrujte sa ešte dnes a získajte šancu vyhrať jeden z najnovších produktov značky Tektronix, ktoré budú čoskoro dostupné v spoločnosti Farnell.

Malý tip...je to niečo, čím sa spoločnosť Tektronix preslávila

* Povinné

  

Poskytnutím týchto údajov súhlasíte s tým, aby vám spoločnosť Farnell Group odosielala marketingové e-maily. Prihlásenie na odber však môžete kedykoľvek zrušiť. Ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a súkromia.

Zmluvné podmienky

Podmienky zlosovacej súťaže Tektronix pri predstavení nového produktu v roku 2020 („Promo zlosovacia súťaž)

 1. Túto promo zlosovaciu súťaž organizuje spoločnosť Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ Anglicko (ďalej len „organizátor“) za nasledujúcich zmluvných podmienok.
 2. Organizátor svoju činnosť vykonáva pod názvami Farnell v Európe, Newark v Severnej Amerike a element14 v oblasti Ázie a Tichomoria (Eluomeng Electronics Co., Ltd v Číne).
 3. V prípade všetkých súťažiacich (ďalej len „súťažiaci“), ktorí sa zapoja do tejto promo zlosovacej súťaže, sa bude predpokladať, že si tieto zmluvné podmienky prečítali, porozumeli im, odsúhlasili ich a budú ich záväzne dodržiavať. Súťažiacim odporúčame, aby si tieto podmienky prečítali ešte pred samotným zapojením sa do promo zlosovacej súťaže, vytlačili si kópiu týchto zmluvných podmienok a uchovávali ju na bezpečnom mieste.
 4. Do promo zlosovacej súťaže sa smú zapojiť iba účastníci z nasledujúcich krajín/oblastí (spĺňajúci zmluvné podmienky). Súťažiaci, ktorí nespĺňajú všetky požiadavky stanovené v zmluvných podmienkach alebo ktorí sa zapojili z iných krajín/oblastí, budú zo súťaže vylúčení: Spojené kráľovstvo, Nemecko, Francúzsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Dánsko, Španielsko, Rakúsko a Švajčiarsko.
 5. Na zapojenie sa do promo zlosovacej súťaže nie je potrebné uskutočniť žiadny nákup. Nenesieme zodpovednosť za žiadne prihlášky do súťaže, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nedostaneme/nedostaneme včas, vrátane technickej chyby. Organizátor si vyhradzuje právo odvolať alebo pozmeniť podmienky, prípadne podľa potreby predĺžiť obdobie pre účasť v tejto promo zlosovacej súťaži kvôli okolnostiam mimo jeho primeranej kontroly alebo kvôli právnym požiadavkám. Organizátor nebude niesť zodpovednosť za žiadne takéto odvolanie ani zmenu podmienok.
 6. Všetky časy uvedené v týchto podmienkach vychádzajú z časového pásma Spojeného kráľovstva. Počas obdobia od 6. júla 2020, 0:01do 3. augusta 2020, 23:59 sa môže každý platný účastník zúčastniť promo zlosovacej súťaže prihlásením na jednej z nasledujúcich adries: uk.farnell.com, de.farnell.com, at.farnell.com, fr.farnell.com, hu.farnell.com, ro.farnell.com, cz.farnell.com, es.farnell.com, dk.farnell.com, sk.farnell.com, ch.farnell.com
 7. Ak sa chce účastník do promo zlosovacej súťaže prihlásiť, musí buď (a) uviesť svoju odpoveď označením správneho poľa pod zverejnenú otázku a vyplniť registračný formulár, kde uvedie svoje meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a pracovné zaradenie (voliteľné) alebo (b) použiť alternatívny spôsob účasti. Alternatívny spôsob účasti: odoslanie pohľadnice s vaším menom a kontaktnými údajmi na adresu: Tektronix Teaser Prize draw, Attn: Andreea Teodorescu, Commercial Marketing Manager, Canal Road LS12 2TU, Leeds UK. Pohľadnica musí doraziť do 3. augusta 2020 (vrátane).
 8. Každý účastník sa môže úspešne do promo zlosovacej súťaže zapojiť iba raz (t.j. každý účastník môže zodpovedať a odoslať otázky iba raz). Viacnásobné odpovede na akúkoľvek otázku budú ignorované a pri každej otázke sa započíta iba prvá účasť každého účastníka. Minimálny vek účastníkov je 18 rokov.
 9. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci verejného sektora alebo štátni úradníci. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, riadiaci pracovníci, akcionári akejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny Avnet Inc. a ich priami rodinní príslušníci (rodičia, súrodenci, manžel/manželka, partner/partnerka a deti), zástupcovia a/alebo ktokoľvek zapojený do organizovania promo zlosovacej súťaže.
 10. Spomedzi účastníkov budú vyradení účastníci, ktorí nespĺňajú podmienky opísané v tomto dokumente. S cieľom určenia oprávnenosti bude majiteľ e-mailu, ktorý sa použil na vstup do promo zlosovacej súťaže, určený vlastníkom účtu, ktorý je držiteľom e-mailovej adresy v čase, keď organizátor dostane registračný formulár. Oprávnený držiteľ účtu je fyzická osoba, ktorá je priradená k e-mailovej adrese poskytovateľom internetových služieb alebo inou organizáciou zodpovednou za prideľovanie e-mailových adries alebo doménových mien spojených s e-mailovými adresami.
 11. Jeden výherca bude vybratý náhodným zlosovaním zo strany organizátora dňa 17. augusta 2020, 10:00 GMT/UTC – všetkým účastníkom bude pridelené jedinečné číslo, pričom sa všetky čísla zadajú do online náhodného generátora celých čísel www.random.org/integers, ktorý určí výhercu.
 12. Výherca získa cenu v hodnote maloobchodnej ceny 1 650 EUR. Ceny sú neprenosné, nemožno ich vyplatiť finančne, ani sa nedajú vymeniť za ekvivalent. Účasťou v tejto promo zlosovacej súťaži sa účastníci zaväzujú zbaviť organizátora, jeho reklamné a propagačné agentúry a každú z ich materských spoločností, pridružených spoločností, dcérskych spoločností, úradníkov, riaditeľov, agentov a zamestnancov, akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek zranenia, straty alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z alebo v súvislosti s (1) udelením, odsúhlasením, prijatím, držaním, použitím a/alebo zneužitím akejkoľvek ceny udelenej v tomto dokumente; alebo (2) s účasťou v promo zlosovacej súťaži alebo akýmikoľvek činnosťami súvisiacimi s cenou.
  Pravdepodobnosť výhry ceny v tejto promo zlosovacej súťaži závisí od počtu oprávnených účastníkov. Pravdepodobnosť výhry ceny sa vypočíta na základe počtu cien vydeleného počtom oprávnených účastníkov:
  Pravdepodobnosť = (počet cien) / (oprávnení účastníci)
  Oprávnení účastníci sú všetci účastníci promo zlosovacej súťaže okrem:
  1. duplicitných a viacnásobných účastí/zapojení sa do promo zlosovacej súťaže zo strany rovnakého účastníka (príspevok do promo zlosovacej súťaže sa bude rozpoznávať podľa e-mailu a celého mena, čím sa vyradia duplicitné prípady);
  2. účastníkov zapájajúcich sa z krajín/oblastí, ktoré nie sú platné pre promo zlosovaciu súťaž (pozri položku 4 týchto podmienok);
  3. účastníkov, ktorí neodpovedia správne na otázku na konci promo zlosovacej súťaže.
 13. Účastník súhlasí s tým, že organizátor nepredáva a/alebo nepropaguje žiadny tovar alebo službu a tiež ho nezaväzuje k nákupu/kúpe akéhokoľvek tovaru alebo služieb.
 14. Výsledkom promo zlosovacej súťaže bude celkovo jedna cena pre oblasť Európy (len oprávnené krajiny určené týmito podmienkami).
 15. Výhercov cien budeme kontaktovať do 14. septembra 2020. Rozhodnutie organizátora je konečné a nebude o ňom žiadnym spôsobom komunikovať.
 16. Výherca bude upovedomený samostatne e-mailom (na e-mailovú adresu poskytnutú účastníkom) do 28 dní od vylosovania. Ak chce výherca uplatniť nárok na svoju cenu, musí potvrdiť príjem e-mailu od organizátora do 28 dní od doručenia oznámenia. Ak výherca v stanovenej lehote neodpovie, bude sa predpokladať, že sa zriekol nároku na získanú cenu a vyberie sa náhradný výherca.
 17. Cena by mala byť výhercovi doručená poštou do 28 dní od odoslania štandardnou doručovacou metódou do ktorejkoľvek krajiny zapojenej do súťaže. Ceny sa odošlú okamžite po prijatí písomného oprávnenia podľa článku 16.
 18. O cene nie je možné vyjednávať, refundovať ju ani poskytnúť v alternatívnej hotovostnej forme. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť ktorúkoľvek z cien iným vhodným ekvivalentom a odovzdanie daru môže meškať alebo môže byť poskytnutá náhradná cena.
 19. Výherca musí organizátorovi poskytnúť svoju poštovú adresu, aby mu organizátor vedel v následnosti na informovanie o výhre poslať dar.
 20. Organizátor si vyhradzuje právo overiť oprávnenosť ktoréhokoľvek zo súťažiacich pred vydaním výhry a môže požadovať predloženie dokladu o totožnosti a veku. Ak má organizátor podozrenie, že došlo k podvodu alebo nečestnému konaniu, prípadne ak zistí, že účastník nespĺňa požiadavky na zapojenie sa do súťaže definované v podmienkach, cenu môže zadržať alebo odobrať, prípadne môže vybrať iného výhercu ceny.
 21. Organizátor si vyhradzuje právo na základe vlastného rozhodnutia odvolať alebo upraviť promo zlosovaciu súťaž, prípadne predĺžiť trvanie súťaže. Organizátor nebude niesť zodpovednosť za žiadne takéto odvolanie ani zmenu promo zlosovacej súťaže.
 22. Výherca súhlasí s tým, že bude zodpovedať za všetky príslušné dane, clá alebo ostatné uložené poplatky v súvislosti s cenou, ktorou bude jeden z nových produktov a tiež aj so všetkými ďalšími príslušnými cenami v promo zlosovacej súťaži.
 23. Do promo zlosovacej súťaže sa nemôžu zapojiť účastníci, ak by to pre organizátora alebo pre nich znamenalo porušenie akejkoľvek dohody (okrem iného vrátane akejkoľvek pracovnej zmluvy), v ktorej sú zmluvnou stranou, prípadne porušenie akéhokoľvek zákona, nariadenia či pravidla zastupujúceho zákon, ktoré sa môže vzťahovať na nich alebo na organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo diskvalifikovať ktoréhokoľvek účastníka, ktorý poruší túto podmienku.
 24. Organizátor rešpektuje zásady zamestnávateľov, ktoré ich zamestnancom zakazujú prijímať takéto ceny. Výherca musí získať písomné povolenie od riaditeľa svojej spoločnosti (ak sa vyžaduje), v ktorom sa potvrdzuje, že výherca si môže cenu prevziať.
 25. Organizátor pristupuje k ochrane osobných údajov účastníkov so všetkou vážnosťou. Osobné údaje, ktoré organizátor získa v súvislosti s promo zlosovacou súťažou, nepredá tretím stranám, ale použije ich výlučne na účely spojené s promo zlosovacou súťažou, na vlastný prieskum zákazníkov, rozvoj podnikania, štatistické účely a podporu predaja obchodných služieb a produktov organizátora prostredníctvom e-mailu, v ktorom ste mu na tento účel udelili svoj súhlas. Viac informácií týkajúcich sa zásad ochrany osobných údajov nájdete tu.
 26. Na poskytnuté ceny sa nevzťahuje žiadna záruka zo strany organizátora. Na ceny je možné uplatniť si jedine takú záruku, ktorú poskytol výrobca danej ceny alebo jej dodávateľ. Všetky ďalšie záruky alebo vyhlásenia sú týmto výslovne vylúčené v maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonmi. Všeobecná platnosť vyššie uvedeného vyhlásenia sa nijako neobmedzuje, pričom organizátor zároveň vylučuje všetky záväzky vyplývajúce z promo zlosovacej súťaže alebo z prijatia, používania, kvality a stavu, vhodnosti či výkonu výhry, a to aj v prípade, že by tieto záväzky vyplývali z nedbalosti organizátora.
 27. Organizátor nevylučuje v rámci podmienok zodpovednosť za smrť, zranenie osoby alebo poškodenie majetku v dôsledku nedbanlivosti ani za porušenie časti II zákona o ochrane spotrebiteľov z roku 1987, či za akúkoľvek inú záležitosť, vo vzťahu ku ktorej by vylúčenie alebo pokus o vylúčenie jeho zodpovednosti predstavovali pre organizátora porušenie zákona.
 28. Akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce zo súťaže alebo s ňou alebo jej podstatou spojené budú podliehať a budú sa vykladať v súlade s legislatívou Anglicka a vy neodvolateľne súhlasíte, že anglické súdy budú mať výhradnú jurisdikciu na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov vyplývajúcich z tejto promo zlosovacej súťaže alebo s ňou spojených.
 29. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s touto promo zlosovacou súťažou píšte na adresu tektronixdraw@farnell.com.