Obchodné podmienky

Premier Farnell UK Limited (pod obchodným menom Farnell)

Vývozné podmienky dodávky

Platnosť katalógu: od marca 2007 do marca 2008
Dátum vydania týchto podmienok: január 2007

1 Vymedzenie pojmov

Nasledujúce pojmy majú v celom ďalšom kontexte týchto vývozných podmienok dodávky vymedzené tieto významy:

Katalóg’ – katalóg (v akejkoľvek podobe tlačenej alebo elektronickej) v ktorom sú stanovené tieto zmluvné podmienky.
Spoločnosť’ – Farnell obchodná divízia spoločnosti Premier Farnell UK Limited alebo jej poverený zástupca.
Zmluvné podmienky’ – tieto zmluvné podmienky.
Zmluva’ – akákoľvek zmluva medzi našou a vašou stranou týkajúca sa predaja tovaru a/alebo dodávky služieb.
Tovar’ – akýkoľvek tovar ktorý vám bol alebo bude dodaný z našej strany.
Služby’ – akékoľvek služby ktoré vám boli alebo budú dodané z našej strany.
Dodávka’ – akýkoľvek tovar alebo služba.
písomne’ – zahŕňa elektronickú komunikáciu.

2 Zmluvné podmienky

Spoločnosť prijíma všetky objednávky na základe a v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

Tieto zmluvné podmienky anulujú a vylučujú akékoľvek iné podmienky dohodnuté pri iných rokovaniach alebo jednaniach medzi spoločnosťou a zákazníkom alebo podmienky stanovené v bežných zmluvných podmienkach zákazníka. V prípade, že sa vyskytne konflikt medzi

 • inými zmluvnými podmienkami tohto katalógu a týmito zmluvnými podmienkami; alebo
 • podmienkami objednávky a týmito zmluvnými podmienkami

tieto zmluvné podmienky majú najväčšiu váhu, ak spoločnosť písomne nedohodne inak. Spolu s inými zmluvnými podmienkami, ktoré spoločnosť prijíma v súvislosti s objednávkou, tieto zmluvné podmienky tvoria úplnú dohodu medzi spoločnosťou a zákazníkom v súvislosti s objednanou dodávkou. Žiadna variácia týchto zmluvných podmienok nie je povolená bez výslovného písomného oprávnenia riaditeľa spoločnosti.

3 Ceny

Ak nie je určené inak, ceny za dodávky sú v eurách, bez DPH, ktoré sa buď pripočíta pri odosielaní k cene uvedenej v katalógu, alebo k písomnej cenovej ponuke spoločnosti. Spoločnosť vynaložila všetko úsilie na to, aby ceny v katalógu boli uvedené správne, no zároveň si vyhradzuje právo na zmenu ceny kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Účtujú sa ceny platné pri obdržaní objednávky. Ak sa dodávky realizujú po častiach (Dodávka podľa rozvrhu), účtuje sa za ne cena platná v čase odosielania prvej várky dodávky, ale v prípade, že by dodávka podľa rozvrhu trvala 90 dní a viac, spoločnosť si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi dodatočné sumy, ak sa cena dodávky zvýši pred koncom tohto obdobia alebo ak nastanú zmeny v príslušnom výmennom kurze.

Všetky dodávky v rámci Spojeného kráľovstva si nárokujú na cenu vrátane DPH podľa aktuálnej cenovej relácie, j v prípadoch, že tovar je určený na následný vývoz. Po prijatí dokladu zodpovedajúcemu vyhláške Customs/Excise Notice 703 o vývoze tovaru, bude vystavený dobropis na plnú výšku DPH.

Pri preprave do iných členských krajín ES sa DPH neúčtuje, ak príjemca tovaru pri objednávke poskytne ES DPH číslo.

V súlade s vyhláškou Customs/Excise Notice 703 sa dodávky do krajín mimo ES účtujú s 0% DPH.

Bežnými dokladmi spoločnosti sú jednotlivé faktúry a dodacie listy. Nepatria sem náklady ostatných dokladov, ako napríklad osvedčenie Obchodnej komory alebo konzulárna certifikácia alebo viacnásobné kópie faktúry, ak to nie je inak stanovené v cenovej ponuke spoločnosti alebo na proforma faktúre a spoločnosť oznámi takéto poplatky osobitne na základe žiadosti.

4 Spôsob platba

Platba sa môže uskutočniť takto:

 1. v mene uvedenej na faktúre, ak nie je určené, v britských librách.
 2. medzibankovým prevodom, ku ktorému sú všetky potrebné údaje o spoločnosti k dispozícii na požiadanie.
 3. kreditnými/platobnými kartami Access/Visa.
 4. akreditívom, v prípade, že cena tovaru (bez dodacích nákladov a iných poplatkov a daní) je nad €7500 a akreditív:
  1. je NEZRUŠITEĽNÝ.
  2. je potvrdený uznávanou bankovou inštitúciou, prijateľnou pre spoločnosť, v Spojenom kráľovstve.
  3. umožňuje platbu spoločnosti pri predložení zmenky v eurách
  4. obsahuje zodpovedajúce presné údaje týkajúce sa ceny, popisu, spôsobe odoslania, atď, ktoré sú uvedené na cenovej ponuke spoločnosti alebo proforma faktúre
  5. stanovuje, že všetky bankové poplatky hradí zákazník
  6. umožňuje dielčie zásielky rovnako aj prekládky.
  7. poskytuje spoločnosti dostatok času na odoslanie tovaru a prípravu a vystavenie potrebných dokumentov
  8. určuje 'krajinu pôvodu' ak krajina pôvodu musí byť uvedená v akreditíve.
  9. podlieha nariadeniu the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1983 Revision ICC Publication No. 400) keďže to isté môže podliehať zmenám
 5. v súlade s akýmikoľvek úverovými podmienkami účtu daného k dispozícii spoločnosti v súvislosti so zákazníckym účtom v súlade s týmito zmluvnými podmienkami.

Poznámka. Spoločnosť neakceptuje žiadne bankové poplatky. Všetky dokumentárne úvery musia jasne stanovovať, že všetky takéto poplatky hradí zákazník.

Všetky platby musia byť realizované bez akýchkoľvek krátení, zadržiavaní alebo kompenzácií. Čas platby je rozhodujúci. V prípade, ak zákazník neuskutoční platbu do stanoveného dátumu, má spoločnosť právo, bez toho aby boli dotknuté jej práva alebo právne prostriedky:

 1. zrušiť objednávku alebo pozastaviť ďalšie dodávky alebo plnenie;
 2. privlastniť si akúkoľvek platbu zákazníka za dodávky (alebo za dodávky spadajúce pod inú zmluvu), ktorá spoločnosti vyhovuje; a
 3. účtovať si úrok (pred i po rozsudku) z nezaplatenej sumy s úrokovou sadzbou 5% ročne nad základnou úrokovou mierou HSBC Banky plc, kým sa platba úplne nevyrovná.

Faktúry budú zasielané elektronicky na e-mailovú adresu zadanú v procese žiadosti o vytvorenie účtu. Ak si túto adresu chcete zmeniť, prípadne ak si chcete vyžiadať faktúru v tlačenej forme, kontaktujte prosím oddelenie účtov pohľadávok spoločnosti Farnell (Farnell Accounts Receivable department) (kontaktné detaily sú uvedené na faktúre). Pri vyžiadaní tlačenej formy faktúry si spoločnosť Farnell vyhradzuje právo účtovať poplatok na pokrytie poštových nákladov.

5 Nové účty

Zákazník, ktorý má záujem otvoriť si úverový účet, musí na žiadosť spoločnosti poskytnúť túto informáciu spoločnosti, a tá môže záležitosť overiť spôsobom, ktorý považuje za vhodný. Spoločnosť si vyhradzuje právo na základe vlastných právomocí udeliť, odmietnuť alebo pozastaviť akékoľvek úverové prostriedky alebo znížiť alebo zrušiť úverový limit kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zákazníkovi. Úverové možnosti alebo podmienky nie sú v žiadnom prípade záväzné pre spoločnosť, ak to spoločnosť nepotvrdí písomne.

6 Objednávky

Spoločnosť si vyhradzuje právo na odmietnutie obchodnej spolupráce s akoukoľvek inou spoločnosťou alebo osobou.

Zákazník má uviesť zákaznícke číslo a číslo objednávky pri každej telefonickej alebo korešpondenčnej komunikácii.

Aby sa vyhlo duplikácii, písomné potvrdenia telefónnych objednávok musia byť jasne označené ako 'Potvrdené'. Spoločnosť nie je zodpovedná za neoznačené objednávky a duplicitné objednávky budú náležite účtované. Minimálna cena objednávky pri platbe kartou je €30.

V prípade, že objednávka bola riadne prijatá, zrušiť sa dá jedine na základe písomného súhlasu riaditeľa spoločnosti.

Spoločnosť prijíma objednávky tovaru a odosiela tovar, avšak odoslanie nenastane v prípade, ak cena dodávky je nesprávne uvedená v objednávke zákazníka.

7 Dodávky

Objednávky prostredníctvom telefónu, faxu, emailu, webovej stránky a elektronicky sprostredkované objednávky sa automaticky pokladajú za bezodkladné a spoločnosť vynaloží nevyhnutné úsilie na to, aby bol tovar takto objednaný odoslaný v deň objednávky, ak sa objednávka uskutoční do 15. hod. GMT od pondelka do piatku a všetky objednávky po tomto čase v najbližší pracovný deň.

Ak to nie je určené inak písomnou dohodou, všetky dodávky sa vykonávajú EXW zo spoločnosti v Spojenom kráľovstve alebo zo skladu v Belgicku, podľa rozhodnutia spoločnosti. 'EXW' je vymedzené v INCOTERMS 2000. Spoločnosť môže na základe žiadosti ponúknuť dodávku na základe iných podmienok za dodatočnú cenu.

Zákazník môže žiadať o dodávku po častiach do 12 mesiacov odo dňa objednávky. Spoločnosť si vyhradzuje právo dodať tovar po častiach. Nedodržanie termínu čiastočnej dodávky nebráni spoločnosti vykonať ďalšie čiastkové dodávky alebo uskutočniť nasledujúce plnenie v súlade náležitej zmluvy.

Spoločnosť môže využívať akýkoľvek spôsob dodávky, ktorý má k dispozícii. Spoločnosť vynaloží potrebné úsilie na to, aby dodržala predbežnú kalkuláciu dodávok, ale s výnimkou podmienok v bode 8, za žiadnych okolností spoločnosť neručí za nedodanie tovaru alebo oneskorené dodanie a nie je povinná kompenzovať takto vzniknuté škody. Čas dodávky nie je rozhodujúci.

8 Kontrola, chyby a nedodanie

Zákazník musí skontrolovať dodaný tovar čo najskôr po prijatí dodávky, alebo v prípade služieb, po ich plnení a, okrem prípadu stanoveného nižšie v podmienkach bodu 14, spoločnosť nezodpovedá za žiadne chyby na dodávke bez písomného oznámenia doručeného spoločnosti do 10 dní od kontroly dodávky. Spoločnosť nie je autorom softvéru, ktorý je súčasťou tovaru, a za kontrolu počítačových vírusov pred použitím tovaru je zodpovedný zákazník.

Počet zásielok jednotlivých dodávok tovaru podľa záznamu spoločnosti o odoslaní zo sídla spoločnosti je presvedčivým dôkazom o množstve zásielok, ktoré zákazník prijal, ak zákazník nemôže poskytnúť presvedčivý dôkaz o opaku. Spoločnosť neručí za nedodanie tovaru alebo neplnenie služieb, ak jej do 10 dní od dátumu predpokladanej dodávky tovaru alebo plnenia služby nebude doručené písomné oznámenie. Podľa podmienky v bode 15(i) nižšie, akákoľvek zodpovednosť spoločnosti za nedodanie tovaru alebo neplnenie služby alebo za tovar označený ako chybný alebo poškodený pri dodávke alebo služby označené ako chybné následne po plnení v súlade s podmienkami tohto bodu 8, je obmedzená na výmenu tovaru alebo opätovné plnenie služby v primeranom čase alebo refundáciou sumy zaplatenej za takúto dodávku.

9 Vrátenie tovaru

Žiadny tovar sa nedá vrátiť spoločnosti bez toho, aby bolo zákazníkovi najprv udelené autorizačné 'RAN' číslo nevyhnutné pre vrátenie tovaru. Všetok tovar sa dá vrátiť na vlastné riziko a náklady zákazníka a bez poškodenia v pôvodnom obale. Zákazník je zodpovedný za vrátenie tovaru spoločnosti a za poskytnutie dôkazu o dodávke tovaru na vrátenie.
Spoločnosť sa riadi 21-dňovou politikou vrátenia tovaru. Aby sa na základe nej dal prijať vrátený tovar, tovar má byť vrátený na prijatie do 21 dní od odoslania. Zákazník má tovar vrátiť na oddelenie vrátenia tovaru "The Returns Department, Farnell International Distribution Centre, Farnell Unit 3, Logic Leeds, Skelton Moor Way, Halton, Leeds, LS15 0BF", pričom musí na ňom jasne uviesť zákaznícke číslo, číslo objednávky a autorizačné RAN číslo.
Akýkoľvek tovar vrátený po uplynutí 21 dní s označením “nevyžiadaný” alebo “nesprávne objednaný” môže byť prijatý podľa uváženia spoločnosti, ale bude podliehať poplatku súvisiacim s opätovným vrátením na sklad vo výške 20% zo sumy na faktúre za tovar (v minimálnej výške €10).

Tovar, ktorého súčasťou je softvér alebo niektorá z nebezpečných látok alebo je špeciálne zostrojený podľa Smernice 2002/95/ES o obmedzení používania určitých škodlivých látok v elektrických a elektronických zariadeniach, sa nedá vrátiť podľa podmienok v tomto bode 9. Citlivý elektronicky tovar alebo súčiastky citlivé na vlhkosť (Moisture sensitive components) doručené v zapečatených obaloch nemôžu byť vrátené ak blistrové balenie, v ktorom tovar bol doručený je otvorené, poškodené alebo zničené

10 Popis

Všetky presné opisy, náčrty, ilustrácie, popisy a údaje o hmotnosti, rozmeroch, objeme, vrátane ďalších informácií bez obmedzenia, všetky údaje, ktoré majú vyhovieť platnej legislatíve a predpisom (spolu nazvané popisy) kdekoľvek sa objavia (vrátane neobmedzeného použitia v tomto katalógu, na dodacích listoch, faktúrach alebo balíkoch) majú za cieľ poskytnúť všeobecnú informáciu o tovare, pričom nie sú súčasťou zmluvy. Ak sa popis ktoréhokoľvek tovaru líši od popisu výrobcu, za správne sa pokladá to, ktoré bolo uverejnené ako druhé v poradí. Spoločnosť podnikne všetky potrebné kroky na zabezpečenie správnych popisov, ale spolieha sa na informácie od dodávateľa, ak ich vôbec poskytne, a zmluvne alebo na základe iného predpisu nezodpovedá za chyby alebo chýbajúce údaje na popisoch, či už zapríčinené nedbalosťou spoločnosti alebo inak.

11 Riziko a vlastníctvo

V prípade, ak sa dodávka vykoná spôsobom EXW, riziko poškodenia alebo straty tovaru prechádza na zákazníka v momente, keď sa tovar dá k dispozícii na nakladanie zákazníkovi alebo zákazníkovým prepravcom. Inak riziko prechádza na zákazníka v súlade s relevantnými podmienkami Incoterm príslušnými k zmluve.

Vlastníctvo tovaru neprechádza na zákazníka, kým spoločnosť nedostane plnú sumu (v hotovosti alebo prevodom), ktorú zákazník dlhuje spoločnosti na ktoromkoľvek účte. Kým sa vlastníctvo prenesie na zákazníka, zákazník je povinný narábať s tovar ako spoľahlivý uschovateľ spoločnosti. Ak spoločnosť nedostane platbu do určeného dátumu, alebo ak zákazník rozhodne ukončiť obchodnú spoluprácu, alebo na základe súdneho príkazu o ukončení vzťahu, alebo ak je príjemca alebo administrátor poverený nad majetok alebo záväzky zákazníka, alebo ak je na zákazníka vyhlásená exekúcia alebo akékoľvek iné ekvivalentné súdne konanie, spoločnosť má právo bez predchádzajúceho oznámenia znovu nadobudnúť vlastnícke práva nad tovarom a za týmto cieľom vstúpiť do priestorov, ktoré zákazník vlastní alebo najíma.

Tento katalóg zostáva po celý čas výhradným majetkom spoločnosti.

12 Záruka kvality

Všetok tovar v tomto katalógu prešiel výrobným procesom v prísnom súlade so štandardmi kvalitných postupov schválených normou BS EN ISO 9001:2000, ak to nie je uvedené inak na dodacom liste.

Ďalšie informácie sú k dispozícii v obchodnej kancelárii spoločnosti pri objednávke. Vybrané tovary sú k dispozícii s plnou sledovateľnosťou podľa CECC požiadaviek distribútora, ktoré sú určené v katalógu. Za túto certifikáciu sa účtuje poplatok vo výške €7.50.

Za nebezpečný tovar (IATA formulár), ak je k dispozícii, sa účtuje poplatok vo výške €36 v čase platnosti tohto katalógu.

13 Plnenie a použiteľnosť

Ak neboli údaje o vlastnostiach plnenia písomne výhradne a výslovne zaručené riaditeľom spoločnosti, spoločnosť nenesie zodpovednosť za neúspešnú dodávku súvisiace s týmito kritériami, bez ohľadu na to, či boli alebo neboli zapríčinené nedbalosťou zo strany spoločnosti. Je povinnosťou zákazníka uistiť sa, že dodávka je adekvátna a vhodná pre konkrétne použitie, ak to nie je výhradne písomne určené inak riaditeľom spoločnosti. Pri konaní podľa akýchkoľvek rád alebo odporúčaní zo strany zamestnanca spoločnosti, ktoré nie je písomne potvrdené riaditeľom spoločnosti nebezpečenstvo škody je v plnej miere na strane zákazníka a spoločnosť neručí za žiadne rady ani odporúčania, ktoré nie sú takto potvrdené. S výnimkou stanovenou v bode 15, ak sa preukáže, že akékoľvek záruky, vyjadrenia, rady alebo odporúčania potvrdené v súlade s podmienkami toho bodu 13, sú nesprávne, nepresné alebo zavádzajúce, spoločnosť zaručuje zákazníkovi vrátenie plnej sumy zaplatenej za dodávku alebo, podľa voľby spoločnosti, náhradnou dodávkou, ktorá bude adekvátna a vhodná.

14 Záruka/Garancia

Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie na to, aby previedla výhody spojené so zárukou alebo garanciou od výrobcu tovaru k zákazníkovi.

Navyše, spoločnosť poskytne bezplatnú opravu, alebo podľa voľby spoločnosti, náhradný tovar, alebo v prípade služieb opätovné plnenie, ak bolo spoločnosti dostatočným spôsobom dokázané poškodenie z dôvodu chybných materiálov, neprofesionálneho prevedenia alebo celkovej úpravy.

Táto povinnosť neplatí:

 • ak poškodenie nastane nesprávnou manipuláciou zákazníka, ak sa zákazník pokúšal zasahovať do tovaru bez písomného súhlasu spoločnosti;
 • ak zákazník nepostupoval podľa návodu výrobcu týkajúceho sa uschovania, používania, inštalácie, využitia alebo údržby tovaru;
 • ak zákazník neupozornil spoločnosť na chyby v súlade s podmienkami bodu 8, kde by chyby boli jasne definovateľné po primeranom skontrolovaní; alebo
 • ak zákazník neupozorní spoločnosť na chyby do 12 mesiacov (alebo do inej doby stanovenej spoločnosťou pri prijatí objednávky na dodávku) od dátumu odoslania tovaru alebo plnenia služby

Akákoľvek výmena realizovanej dodávky alebo oprava tovaru podľa podmienok v bode 14 je garantovaná podľa týchto podmienok v čase trvania garancie danej pri pôvodnej dodávke. Všetok vrátený a nahradený tovar patrí spoločnosti.

Zákazník oprávňuje spoločnosť a jej zamestnancov, zástupcov a splnomocnencov vstúpiť do svojich priestorov s účelom vykonania opráv alebo výmeny tovaru podľa podmienok v bode 14. Zákazník je povinný postarať sa o to, aby zamestnancom spoločnosti, jej zástupcom a splnomocnencom poskytol bezpečné pracovné prostredie v čase ich pohybu v týchto priestoroch a zákazník je tiež zodpovedný za odpojenie počítačov alebo procesorov, ktoré sa majú opraviť alebo vymeniť, zo siete a za vytvorenie záložných kópií všetkých dát na týchto počítačoch alebo procesorov pred príchodom spoločnosti na toto pracovisko.

S výnimkou podmienok stanovených v bode 15(i) , jedinou povinnosťou a záväzkom spoločnosti, v prípade ak sa preukáže zničenie alebo poškodenie dodávky v súlade s týmito podmienkami bodu 14, je, podľa voľby spoločnosti, oprava alebo výmena náležitého tovaru alebo opätovné vykonanie služieb alebo vrátenie sumy zaplatenej za príslušnú dodávku.

S výnimkou podmienok stanovených v bode 15(i) a podmienok v bode 8, táto podmienka je jedinou povinnosťou spoločnosti a jedinou formou nápravy chybnej dodávky zákazníkovi a zákazník ju akceptuje ako náhradu za všetky výslovné i naznačené vyjadrenia, podmienky alebo záruky, vyplývajúce alebo nevyplývajúce zo zákona, pokiaľ ide o uspokojivú kvalitu, použiteľnosť alebo plnenie tovaru (alebo iných materiálov použitých v tejto súvislosti) alebo štandardom výkonu služieb a všetky také vyjadrenia, podmienky a záruky sú vylúčené.

15 Vylúčenie zodpovednosti

 1. Spoločnosť nevylučuje vlastnú zodpovednosť voči zákazníkovi:
  • za porušenie povinností spoločnosti podľa odseku 12 Zákona č. 1979 o predaji tovaru alebo odseku 2 Zákona 1987 o dodávke tovarov a služieb;
  • za zranenie alebo úmrtie osoby zapríčinených nedbalosťou spoločnosti;
  • podľa odseku 2(3) Zákona 1987 o ochrane spotrebiteľa;
  • v prípade, že by vylúčenie bolo pre spoločnosť protiprávne vylúčiť alebo sa pokúsiť vylúčiť; alebo
  • za podvod, vrátane falošných interpretácií.
 2. Žiadna z týchto podmienok nemôže ovplyvniť práva ktoréhokoľvek zákazníka, ktorý, napriek podmienkam bodu 23 a koná ako spotrebiteľ definovaný v Zákone 1977 o nečestných obchodných podmienkach.

S výnimkou podmienok stanovených v bode 8 (Kontrola, chyby a nedodanie), v bode 13 (Plnenie a použiteľnosť) a 14 (Záruka/garancia) a podmienky v bode 15(i), ako je uvedené vyššie, spoločnosť nenesie zodpovednosť voči zákazníkovi v žiadnom prípade (bez ohľadu na to, či v zmluve, alebo v mimozmluvnom delikte (vrátane nedbanlivosti), porušením zákonných povinností, náhradou alebo inými) za zranenie, úmrtie, poškodenie alebo priamu alebo nepriamu alebo následnú ujmu (z ktorých všetky pojmy zahŕňajú bez obmedzení čistú hospodársku stratu, ušlý zisk, stratu podniku, stratu užívacieho práva, stratu údajov, prestoje počítačov, poškodenie dobrého mena firmy, prerušenie podnikania, zvýšené náklady spojené s nákupom alebo výrobou, stratu príležitostí, stratu zmlúv a podobnú stratu) akokoľvek spôsobenú alebo vyplývajúcu z alebo existujúcu v súvislosti s:

 • Akýmkoľvek tovarom alebo službou alebo výrobou, predajom, plnením služby alebo dodávky tovaru, alebo omeškaným alebo neúspešným plnením alebo dodávkou tovarov alebo služieb spoločnosťou alebo jej zamestnancami, zástupcami alebo sub-dodávateľmi;
 • Akýmkoľvek porušením výslovných alebo naznačených zmluvných podmienok zo strany spoločnosti;
 • Akýmkoľvek využitím alebo opätovným predajom alebo ďalšou ponukou tovaru alebo služby alebo produktom patriacim k tovaru alebo vylepšeným použitím dodávky;
 • Akýmikoľvek činmi alebo chybami spoločnosti v priestoroch zákazníka;
 • Akýmkoľvek vydaným alebo nevydaným vyhlásením alebo danou alebo nedanou radou v mene spoločnosti, aj keď ide o podriadenosť zákonom alebo nariadeniam; alebo
 • inak podľa zmluvy.

A týmto spoločnosť tiež vylučuje vlastnú zodpovednosť v najväčšej možnej miere dovolenej zákonmi zo všetkých podmienok, záruk a požiadaviek, výslovných (iných než tých, ktoré sú stanovené v týchto zmluvných podmienkach alebo daných v súlade s podmienkami v bode 13) alebo naznačených, zákonných, obvyklých alebo iných, ktoré ale pre takéto vylúčenie mohli existovať v prospech zákazníka.

S výnimkou podmienok stanovených v bode 15(i), celková zodpovednosť spoločnosti v zmluve, alebo v mimozmluvnom delikte (vrátane nedbanlivosti), porušením zákonných povinností, chybnou interpretáciou alebo inak je obmedzená na opravu alebo výmenu tovaru alebo v prípade služieb opätovným plnením, alebo podľa voľby spoločnosti, vrátením zaplatenej sumy za dodávku.

Každý zo zamestnancov spoločnosti, jej zástupcov alebo subdodávateľov sa môže spoliehať na a uplatniť si vylúčenie zodpovednosti v podmienkach bodov 8, 10, 13, 14, 15 a 16 vo vlastnom mene a vo vlastnom záujme.

16 Služby ProductWatch a Farnell ProductFind

Zákazník berie na vedomie, že tieto služby sú bezplatné. Bez obmedzenia všeobecných ustanovení v bode 15:

 1. ProductWatch
  Spoločnosť bude zákazníka upozorňovať o blížiacom sa zastaraní tovarov, ale neberie na seba zodpovednosť za oneskorené alebo nedostatočné poskytnutie detailných informácií o možných alebo vhodných náhradných substitútoch alebo za neplnenie služby v očakávanom čase a očakávaným spôsobom. Je zodpovednosťou zákazníka určiť, či navrhnutý tovar je vhodný pre jeho účely a žiadne vyhlásenia alebo záruky v tomto ohľade nie sú vydané.
 2. Farnell ProductFind
  Spoločnosť bude napomáhať zákazníkovi identifikovať a/alebo zaobstarať si vhodný tovar, ale nenesie zodpovednosť za to, že tak neučiní načas alebo vôbec, ani za neposkytnutie informácií o zdroje možného alebo vhodného tovaru alebo za neplnenie služby v očakávanom čase a očakávaným spôsobom. Je zodpovednosťou zákazníka určiť, či navrhnutý tovar je vhodný pre jeho účely a žiadne vyhlásenia alebo záruky v tomto ohľade nie sú vydané.

17 Práva duševného vlastníctva

Dodávka v tomto katalógu môže byť

predmetom práv duševného a priemyselného vlastníctva, vrátane patentov, know-how, obchodné značky, autorské práva, práva dizajnu, úžitkové práva, databázové práva a/alebo všetky ostatné práva tretích strán. Zákazníkovi sa neudeľuje právo ani licencia, okrem práva používať dodávku alebo ďalej predávať tovar obvyklým spôsobom. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne nároky pri porušení týchto práv, ktoré by mohlo nastať.

Obzvlášť, bez obmedzenia vyššie uvedeného, vlastnícky nárok na akýkoľvek softvérový program, ktorý tvorí tovar alebo jeho časť je na strane spoločnosti a/alebo jej dodávateľov. Zákazník je zodpovedný za oboznámenie sa s podmienkami licencie alebo používania a licenčnými poplatkami.

Spoločnosť vlastní plné autorské práva súvisiace s týmto katalógom a reprodukcia katalógu alebo jeho časti je zakázaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

18 Používanie osobných údajov

"Osobné údaje" znamená, vo vzťahu k zákazníkovi, alebo akémukoľvek reprezentantovi zákazníka, ktorý je (v oboch prípadoch) žijúci jedinec, akékoľvek údaje, na základe ktorých (či už osobitne alebo v súvislosti s inými informáciami, ktorými spoločnosť disponuje) môže spoločnosť identifikovať konkrétneho zákazníka alebo jeho reprezentanta, bez ohľadu na to ako a kedy boli údaje spoločnosti poskytnuté.

Spoločnosť môže spracovať osobné údaje na niektoré alebo všetky účely stanovené v týchto podmienkach alebo vyplývajúce z kontextu vzájomného vzťahu medzi spoločnosťou a zákazníkom, vrátane:

 1. Rozhodovania o to, či uzavrieť zmluvu alebo inú dohodu s daným zákazníkom. Do toho spadá aj skúmanie platobnej schopnosti zákazníka alebo jeho reprezentanta a odhalenie takejto informácie príslušnej agentúre, ak ide o to, ako zákazník spravuje svoje účty
 2. Naplnenia objednávok, administratívy, služieb zákazníkom, profilujúcich sa nákupných preferencií zákazníka a tiež ako nástroj hodnotenia, rozvoja a rastu obchodných aktivít spoločnosti a tovarov a služieb, ktoré ponúka;
 3. Priameho marketingu produktov a služieb spoločnosti a/alebo produktov a služieb iných spoločností skupiny Premier Farnell Group alebo tretích strán, o ktorých sa spoločnosť domnieva, že by mohli byť zaujímavé pre zákazníka alebo jeho reprezentantov, či už poštou, faxom, telefonicky, emailom, správou SMS, obrazovou správou MMS alebo inak;
 4. Predchádzania alebo objavenia zločinnosti.

Spracovanie osobných údajov zahŕňa::

 1. Poskytnutie osobných údajov agentúram alebo poskytovateľom služieb spoločnosti;
 2. Poskytnutie osobných údajov iným spoločnostiam skupiny Premier Farnell Group, o ktorých produktoch a službách sa spoločnosť domnieva, že by mohli byť pre zákazníka alebo jeho reprezentanta zaujímavé;
 3. Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, o ktorých produktoch a službách sa spoločnosť domnieva, že by mohli byť pre zákazníka alebo jeho reprezentanta zaujímavé;
 4. Prevod osobných údajov mimo EEA, vrátane krajín, ktorých legislatíva neposkytuje adekvátnu ochranu osobných údajov. Spoločnosť prevedie osobné údaje mimo EEA jedine tým spoločnostiam, ktoré garantujú spoločnosti rovnakú úroveň ochrany osobných údajov, akú by mali v Spojenom kráľovstve.

Kedykoľvek si zákazník alebo jeho reprezentanti neprajú, aby ich osobné údaje boli použité na niektoré alebo všetky vyššie uvedené účely, zákazník alebo jeho reprezentanti môžu kontaktovať riaditeľa marketingu na tejto Marketing Manager, Farnel , Canal Road, Leeds LS12 2TU alebo upovedomiť ktoréhokoľvek z našich obchodných reprezentantov pri telefonickej objednávke.

Pre ďalšie informácie o používaní osobných údajov spoločnosťou je na webovej stránke spoločnosti k dispozícii firemná politika ochrany osobných údajov.

19 Propagácia

V prípade ak spoločnosť pošle zákazníkovi propagačný materiál týkajúci sa tovarov alebo služieb, ktoré má spoločnosť k dispozícii, tieto podmienky sa vzťahujú ma všetky dodávky kúpené na základe tohto propagačného.

20 Krajina pôvodu

Tovar môže mať pôvod z krajín mimo ES. Ak nie je inak určené spoločnosťou v písomnej forme, žiadny z tovarov tohto katalógu nemá reprezentovať krajinu pôvodu, výrobcu alebo výrobu tovaru alebo jeho časti. Osvedčenia o pôvode môžu byť v odôvodnených prípadoch žiadané a budú poskytnuté spoločnosťou za poplatok určený v čase žiadosti.

21 Predajné miesto

Tovar sa vydáva výhradne ma predajných miestach proti platbe v hotovosti alebo platobnou alebo kreditnou kartou. Pri preberaní tovaru je nevyhnutný nákupný príkaz. Hotovostné transakcie sa akceptujú len na predajnom mieste.

22 Vývoz

Zákazník je zodpovedný za získavanie licencií na vlastné náklady a dodržiavanie vývozných nariadení platných v rámci Spojeného kráľovstva a všetkých dovozných alebo vývozných nariadení platných v tej krajine, pre ktorú je tovar určený.

Určitý tovar dovezený zo Spojených štátov amerických podlieha zvláštnym obmedzeniam.

Pokiaľ ide o tovar vyrobený alebo pochádzajúci zo Spojených štátov, zákazník súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky príslušné zákony o vývoze, obmedzenia a nariadenia Spojených štátov alebo zahraničných vládnych organizácií alebo úradov a že nebude dovážať alebo vyvážať alebo premiestňovať s cieľom opakovaného vývozu žiadny produkt do žiadnej krajiny, na ktorú je uvalené embargo alebo iný zákaz alebo inej nežiaducej osobe alebo entite, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch a nariadeniach týkajúcich sa zahraničných vecí Spojených štátov. Zákazník sa zaručuje, že nie je na zozname Nežiaducich osôb, na zozname “Specially Designated Nationals” alebo na zozname vyhostených osôb a ani žiadnym iným spôsobom nepodlieha zákonnému zákazu na kúpu dodávky.

Spoločnosť si vyhradzuje právo nezásobovať určitých zákazníkov alebo určité krajiny a požadovať od zákazníka podrobné informácie o konečnom použití a poslednej destinácii tovaru.

23 Tovar priamej zásielky z Newarku*

V súvislosti s akoukoľvek zmluvou o dodávke tovaru, ktorý je označený spoločnosťou ako tovar priamej zásielky z Newarku v čase objednávky alebo ktorý je predmetom zmluvných podmienok priamej zásielky z Newarku (Tovar z Newarku -“Newark Goods”), okrem všetkých zmluvných podmienok týchto vývozných podmienok platia navyše aj ustanovenia podmienok bodu 24. V prípade konfliktu alebo nekonzistentnosti medzi podmienkami týchto vývozných podmienok a podmienok bodu 24, podmienky bodu 24 majú väčšiu váhu. Tieto podmienky bodu 24 sa nevzťahujú na žiadnu zmluvu, ktorá nezahŕňa tovar z Newarku.

 1. Doručenie
  Všetky objednávky obsahujúcu tovar z Newarku podliehajú príplatku za doručenie vo výške určenej spoločnosťou v čase objednávky (momentálne €25, no môže sa meniť) (“Poplatok za priamu zásielku”). Poplatok za priamu zásielku sa platí iba raz pri jednej zmluve, bez ohľadu na množstvo tovaru z Newarku objednané podľa tejto zmluvy a iba raz pri jednej zmluve v prípade zmluvy o Dodávke podľa rozvrhu. Poplatok za priamu zásielku sa účtuje pri prvej zásielke tovaru z Newarku, ktorá je doručená podľa zmluvy.
  Tovar z Newarku sa zvyčajne doručuje 3 pracovné dni po priatí objednávky, ak bola prijatá pred 17. hod. GMT v pracovný deň. Tovar z Newarku objednaný po 17. hod. GMT v pracovný deň alebo v nepracovný deň, sa doručujú 3 pracovné dni od pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy bola prijatá objednávka. To platí bez ohľadu na spôsob doručenia vybratý počas objednávacieho procesu (vybratý spôsob doručenia sa vzťahuje na všetok ostatný objednaný tovar) Zvláštna služba doručenia v ten istý alebo na ďalší deň sa nevťahuje na tovar z Newarku. Ako je vyššie stanovené, všetky doby doručenia sú určené len odhadom.
 2. Zrušenie a vrátenie tovaru
  Okrem prípadu súvisiaceho s vyššie uvedenými podmienkami v bode 10, všetky objednávky tovaru z Newarku, bez ohľadu na to, či ide o jedinú drobnú zásielku alebo dodávku podľa rozvrhu, sú nezrušiteľné a tovar z Newarku sa nedá vrátiť s výnimkou situácie v súlade s podmienkami bodov 10 alebo 15 (ak sú aplikovateľné) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom riaditeľa spoločnosti
 3. Používanie osobných údajov v súvislosti s tovarom z Newarku.
  S cieľom plnenia zmluvy týkajúcej sa tovaru z Newarku, spoločnosť prenesie osobné údaje o osobe, ktorej má byť tovar dodaný, do USA. Pri predložení objednávky na akýkoľvek tovar z Newarku zákazník akceptuje, že tento prevod sa uskutoční a dáva naň súhlas, aj keď USA neposkytujú tú istú úroveň ochrany osobných údajov ako Spojené kráľovstvo. Spoločnosť vynaloží maximálne úsilie na to, aby zabezpečila, aby osobné údaje boli chránené adekvátnym spôsobom pokiaľ budú pod kontrolou reprezentantov spoločnosti v USA. Ak osobné údaje súvisia s ďalšou osobou, ktorej má byť tovar dodaný, zákazník súhlasí, že má právo súhlasiť za túto osobu. Zákazník môže odmietnuť alebo odstúpiť vlastný súhlas kontaktom Oddelenia vývozu na tejto adrese Export Department, Farnell, Canal Road, Leeds, LS12 2TU, United Kingdom, čím však výrazne obmedzí služby, ktoré spoločnosť ponúka, a čo navyše môže viesť spoločnosť k úprave zmluvných podmienok zmluvy.

*Platí iba pre krajiny ES.

24 Zákazník – obchodná spoločnosť

Spoločnosť je dodávateľom pre obchodné spoločnosti. Katalóg a všetok iný propagačný materiál týkajúci sa produktov, je určený pre zákazníka – obchodnú spoločnosť, nie pre konečných spotrebiteľov. Pri objednávke zákazník potvrdzuje, že dodávka je určená obchodnej spoločnosti, nie zákazníkovi ako spotrebiteľovi.

25 Vekové požiadavky pri istom tovare

V prípade, že zákon vyžaduje minimálny vek na nákup určitého tovaru, zákazník potvrdzuje, že už dosiahol požadovaný vek a že aj dodávka tovaru bude prijatá osobou, ktorá dosiahla relevantný vek.

26 Zakázané použitie

Tovar nie je určený, schválený ani inak považovaný za vhodný na:

 1. implantáciu do tela alebo na použitie v zariadeniach udržiavajúcich ľudský život, v iných medicínskych zariadeniach alebo v iných aplikáciách alebo systémoch určených na ľubovoľné iné účely, kde by sa v prípade zlyhania alebo nesprávneho fungovania tovaru mohlo odôvodnene očakávať, že takéto zlyhanie alebo nesprávne fungovanie môže spôsobiť zranenia, smrť, vážne poškodenie majetku alebo prostredia, alebo
 2. použitie na vojenské účely a na použitie v leteckom priemysle alebo vo vesmíre, ak ide o tovar, ktorý spoločnosti poskytla spoločnosť NXP.

Používanie alebo začlenenie tovaru spoločnosti v takýchto zariadeniach, systémoch alebo aplikáciách je prísne zakázané a zákazník, ktorý tovar používa týmto spôsobom, tak koná na vlastné riziko. Zákazník súhlasí s úplným odškodnením spoločnosti a jej dodávateľov, ak by z takéhoto začlenenia alebo používania pre spoločnosť vyplynuli nejaké záväzky a výdavky (vrátane nákladov).

27 Euro

V prípade, že Spojené kráľovstvo prejde na jednotnú spoločnú európsku menu (známu ako Euro) alebo bude súhlasiť s ustálením výmenných kurzov medzi členskými krajinami Európskej únie, nebude to mať vplyv na zmenu zmluvných podmienok alebo zrušenie alebo ospravedlnenie z plnenia v súlade so zmluvou.

28 Vyššia moc

Spoločnosť nie je žiadnym spôsobom zodpovedná a nemôže byť považovaná za porušenie zmluvných podmienok týchto vývozných podmienok za oneskorenie plnenia alebo za zlyhanie plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ak omeškanie alebo zlyhanie bol zapríčinený okolnosťami, ktoré spoločnosť nemá možnosť ovplyvniť (medzi ktoré patria aj, no nie len, vládne intervencie, vojna, požiar, výbuch, povodne, dovozné a vývozné nariadenia alebo embargo, pracovné spory alebo nemožnosť získať alebo omeškanie získania dodávok tovaru alebo práce). Spoločnosť môže, podľa vlastnej voľby, zdržať plnenie alebo zrušiť celú alebo akúkoľvek časť zmluvy.

29 Nahrávanie telefonických rozhovorov

Spoločnosť si vyhradzuje právo monitorovať, zachytiť alebo nahrať telefonické rozhovory a monitorovať alebo zachytiť emailovú alebo inú elektronickú komunikáciu v jej priestoroch na vzdelávacie a bezpečnostné účely a účely súvisiace so zlepšovaním kvality tovarov a služieb.

30 Právny rámec

Všetky zmluvy sa riadia a interpretujú v súlade s platnou anglickou legislatívou a zákazník sa podriaďuje jurisdikcii anglického súdnictva, ale spoločnosť môže vynútiť plnenie zmluvy na ktoromkoľvek súde príslušnej jurisdikcie.

31 Všeobecné podmienky

Všetky ustanovenia týchto podmienok dodávky, ktoré sú kompetentným úradom považované za neplatné, odvolateľné, nevynútiteľné alebo nezmyselné (v plnom znení alebo len sčasti) sa považujú za oddelené do miery tejto neplatnosti, odvolateľnosti, nevynútiteľnosti alebo nezmyselnosti a bez vplyvu na zvyšné ustanovenia podmienok. Neschopnosť spoločnosti plne alebo čiastočne si vymáhať plnenie ustanovení týchto podmienok dodávky nie je dôvodom na zrieknutie sa práv vyplývajúcich z týchto podmienok dodávky.

Spoločnosť má právo kedykoľvek, bez súhlasu zákazníka a bez jeho upovedomenia, postúpiť výhody, vyplývajúce z bremena týchto podmienok a/alebo zmluvy, ktorejkoľvek spoločnosti v rámci skupiny (ako je to určené v odstavci 53(1) Zákona 1989 o spoločnostiach).

S výnimkou ustanovení v podmienkach bodu 15, zmluvné strany nehodlajú vynucovať plnenie podmienok na základe Zákona 1999 o zmluvách (Právach tretích strán) ďalšou osobou alebo stranou.

32 Obchodná správa

Obchodná správa Celá správa alebo jej časť súvisiaca s úspešným vytvorením obchodného účtu a spracovaním Vašej objednávky môže byť zautomatizovaná

Tieto podmienky nahrádzajú všetky doterajšie záležitosti.
Január 2020