Súlad s právnymi predpismi a ochranou životného prostredia

Smernica o ONL

Štatúty podľa smernice o ONL zobrazené na našej webovej lokalite sa odkazujú na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernicu Komisie (EÚ) 2015/863, ktorou sa do zoznamu obmedzovaných látok uvedeného v smernici 2011/65/EÚ pridávajú 4 látky s platnosťou od 22. júla 2019. Všetky naše údaje podľa smernice o ONL sa zakladajú na informáciách poskytnutých našimi dodávateľmi.

Súlad so smernicou o ONL

    V súlade so smernicou o ONL

  Výrobok NEOBSAHUJE látky obmedzené smernicou o ONL na úrovniach, ktoré by presahovali maximálne hodnoty koncentrácie.

    V súlade so smernicou o ONL na základe výnimky

  Výrobok spĺňa požiadavky na priznanie jednej zo štyroch výnimiek stanovených v prílohe III k smernici.

    Nie je v súlade so smernicou o ONL

  Výrobok obsahuje látky obmedzené smernicou o ONL na úrovniach, ktoré presahujú maximálne hodnoty koncentrácie.

    Neuplatňuje sa

  Výrobok nepatrí do rozsahu pôsobnosti smernice o ONL a nemal by sa opodstatnene používať ako komponent elektrických a elektronických zariadení (EEZ), na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť smernice.

    Na základe uváženia

  Naši dodávatelia nám neposkytli dostatočné informácie na to, aby sme mohli spoľahlivo potvrdiť súlad s požiadavkami smernice o ONL. Zákazníci, ktorí si chcú zakúpiť verziu výrobku spĺňajúcu požiadavky smernice o ONL, pričom daný výrobok nie je označený z hľadiska súladu so smernicou ako YES alebo YesX, by sa mali obrátiť na oddelenie Live Technical Support alebo vyhľadať dostupné alternatívy na našej webovej lokalite, keďže môžeme poskytnúť vhodný produkt z nášho rozsiahleho sortimentu.


Nariadenie REACH

Látky so štatútom „látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy“ (SVHC) podľa nariadenia REACH, ktoré sú uvedené na našej webovej lokalite, sa odkazujú na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok. Všetky naše údaje podľa nariadenia REACH sa zakladajú na informáciách poskytnutých našimi dodávateľmi.

Súlad s požiadavkami nariadenia REACH

  Žiadna látka SVHC (dátum verzie SVHC)

  Výrobok NEOBSAHUJE žiadne látky SVHC podľa špecifikovanej verzie zoznamu SVHC na úrovniach, ktoré by presahovali maximálne hodnoty koncentrácie.

  Názov SVHC

  Výrobok obsahuje špecifikované látky SVHC na úrovniach, ktoré presahujú maximálne hodnoty koncentrácie.

  Na základe uváženia

  Naši dodávatelia nám neposkytli dostatočné informácie na to, aby sme mohli spoľahlivo potvrdiť štatút SVHC. Zákazníci, ktorí si želajú poznať štatút SVHC výrobku, ktorý je v súčasnosti označený ako „Na základe uváženia“, by sa mali obrátiť na oddelenie Live Technical Support.

Osvedčenia o súlade výrobkov

Štatút podľa smernice o ONL a štatút podľa nariadenia REACH sú k dispozícii na osvedčení o súlade výrobku, ktoré si registrovaní zákazníci môžu stiahnuť z našej webovej lokality. Ikonu osvedčenia a prepojenie na stiahnutie nájdete v časti Právne predpisy a ochrana životného prostredia na stránke Podrobnosti o výrobku.


ECCN

Číslo ECCN poskytuje tím Trade Compliance Classification Team (tím pre zhodu klasifikácie s podmienkami obchodu) spoločnosti Farnell, ktorý podľa svojich najlepších znalostí klasifikuje všetky položky s ohľadom na UK Military List (zoznam vojenského materiálu Spojeného kráľovstva), EU Dual Use list (zoznam položiek s dvojakým použitím EÚ) a Export Administration Regulations (EAR – vývozné administratívne nariadenia) na základe informácií, ktoré spoločnosti Farnell poskytli výrobcovia a/alebo dodávatelia. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI: Obsah poskytujeme ako pomôcku výhradne na informačné účely a len na vaše použitie. Pripomíname, že klasifikácie produktov sa môžu občas meniť. Neposkytujeme žiadnu záruku na presnosť a aktuálnosť. Zodpovedáte za určenie správnej a aktuálnej klasifikácie pri importe alebo exporte alebo stavu licencie akéhokoľvek výrobku vo vašej krajine a v akejkoľvek ďalšej krajine, do ktorej sa môže odosielať. Rovnakú zodpovednosť preberáte aj vo vzťahu k akýmkoľvek klasifikačným alebo licenčným informáciám týkajúcim sa akéhokoľvek produktu pred zverejnením týchto informácií akejkoľvek tretej strane. Akákoľvek zodpovednosť, ktorú by sme mohli inak mať voči vám alebo akejkoľvek inej osobe alebo inému subjektu v súvislosti s ktoroukoľvek z týchto záležitostí, je výslovne vylúčená.

Pojem „my“ v príslušnom gramatickom tvare označuje každú z našich materských spoločností Avnet Inc. v USA, ktorá prevádzkuje značky Farnell, Newark a element14. Pojem „vy“ v príslušnom gramatickom tvare označuje príjemcu týchto informácií a kohokoľvek, kto sa ich snaží využiť.

Informácie o produkte

Otázka: Môžem sa s niekým porozprávať o technických údajoch produktu?
Odpoveď:
 • Skúste našu podporu naživo v čase 24 hodín denne, Pondelok - Piatok
 • Pošlite e-mail pracovníkom technickej podpory: info-sk@farnell.com
 • Zavolajte pracovníkom technickej podpory: 0800 001 332, 08.00-17.00 CET
Otázka: Môžem získať pomoc pri hľadaní produktu?
Odpoveď:
 • Skúste našu podporu naživo v čase 24 hodín denne, Pondelok - Piatok
 • Pošlite e-mail pracovníkom technickej podpory: info-sk@farnell.com
 • Zavolajte pracovníkom technickej podpory: 0800 001 332, 08.00-17.00 CET
Otázka: Ako fungujú vyhľadávacie filtre?
Odpoveď:Ak chcete filtrovať pomocou vybratých parametrov, začiarknite políčko a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

V prípade parametrických filtrov sa dostupné filtre automaticky aktualizujú po každom výbere, naďalej však musíte kliknúť na tlačidlo Použiť, aby sa zobrazil aktualizovaný zoznam produktov, ktoré zodpovedajú výberu filtrov.


Automatickú aktualizáciu môžete vypnúť zrušením začiarknutia políčka Automaticky použiť filtre nad políčkami parametrov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke Vyhľadávanie produktov.

Súvisiace odkazy

Otázka: Čo je alternatívna položka?
Odpoveď:
 • Presná alternatíva je funkčne identická (rovnaký tvar, montáž a funkcia), je od toho istého výrobcu, ale má inú jednotku miery.
 • Inovovaná alternatíva je produkt, ktorý bol vylepšený tým istým výrobcom.
 • Navrhovaná alternatíva je funkčne podobný produkt s podobným tvarom a montážou.
Otázka:Potrebujem náhradnú súčiastku, ale neviem ju na webovej stránke nájsť?
Odpoveď:Aj keď sa produkt, ktorý potrebujete, nenachádza v našich výsledkoch hľadania, je veľmi pravdepodobné, že ho dokážeme získať. Použite našu podporu naživo a porozprávajte sa s produktovým technikom.
Otázka:Ako môžem skontrolovať zásoby a dodacie lehoty?
Odpoveď:Ďalšie informácie nájdete v časti Ceny a dostupnosť.
Otázka:Čo môžem zadať do vyhľadávacieho poľa?
Odpoveď:Ďalšie informácie nájdete v časti Vyhľadávanie produktov.
Otázka:Ako môžem vybrať atribúty produktu alebo podľa nich hľadať?
Odpoveď: Jednoducho zadajte atribúty produktu spolu s produktom, ktorý potrebujete, do vyhľadávacieho poľa. Ak napríklad hľadáte kondenzátor s kapacitanciou 100 pF, do vyhľadávacieho poľa zadajte „kondenzátor 100 pF“ a kliknite na tlačidlo Hľadať.

Vo výsledkoch vyhľadávania sa potom zobrazia všetky produkty súvisiace so slovami, ktoré ste zadali. Potom je možné vybrať ďalšie atribúty produktu, čím sa ešte viac spresnia výsledky.
Otázka:Čo znamená možnosť Vylúčiť položky rozšíreného sortimentu?
Odpoveď:Položky rozšíreného sortimentu sú položky, ktoré sa odosielajú z nášho skladu Newark v USA. Položky dodávané z USA budú doručené v priebehu 5 pracovných dní. Môže byť účtovaný jednorazový dodatočný poplatok za doručenie, ktorý sa zobrazí vo vašom košíku. Označením políčka sa tieto položky vylúčia a nebudú sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazovať.
Otázka:Ako môžem porovnať produkty?
Odpoveď: Na stránke s výsledkami vyhľadávania môžete vybrať produkty a porovnávať ich vedľa seba, čo vám pomôže pri rozhodovaní. Na výber produktov, ktoré chcete porovnať, jednoducho použite začiarkavacie políčka a potom kliknite na tlačidlo Porovnať.

Produkty na porovnanie môžete vybrať aj na rôznych obrazovkách výsledkov vyhľadávania podľa nasledujúceho postupu.
 • Na prvej obrazovke výsledkov vyhľadávania vyberte prvý objednávací kód alebo skupinu objednávacích kódov.
 • Kliknite na tlačidlo Porovnať.
 • Na obrazovke porovnania sa kliknutím na tlačidlo Späť v prehľadávači vráťte na predchádzajúcu stránku výsledkov.
 • Prejdite na druhú stránku výsledkov.
 • Vyberte objednávací kód alebo skupinu objednávacích kódov.
 • Kliknite na tlačidlo Porovnať.
 • Tieto objednávacie kódy sa pridajú na obrazovku porovnania, a umožnia tak jednoduché porovnanie vedľa seba.
Otázka:Nemôžem nájsť produkt, ktorý hľadám.
Odpoveď: Ak sa produkt, ktorý potrebujete, nenachádza v našich výsledkoch vyhľadávania, je veľmi pravdepodobné, že ho dokážeme získať. Použite našu technickú podporu naživo a porozprávajte sa s produktovým technikom.
Otázka:Čo znamenajú ikony vedľa objednávacieho kódu?
Odpoveď:
 •   Kliknutím získate prístup ku katalógového listu na webovej stránke výrobcu.
 •   Kliknutím získate prístup k príručke tohto produktu.
 •   Kliknutím sa zobrazí poznámka k aplikácii produktu.
 •   Položka vyhovujúca smernici RoHS
 •   Kliknutím sa zobrazí stránka katalógu.
 •   Kliknutím sa zobrazí karta bezpečnostných údajov na webovej stránke výrobcu.
 •   Položka, ktorá nie je na sklade
Otázka:Čo znamená ikona Položka vyhovujúca smernici RoHS?
Odpoveď: Ďalšie informácie nájdete v časti Smernica RoHS/legislatíva.
Otázka:Mám otázku o Raspberry Pi.
Odpoveď: Najnovšie informácie nájdete v časti najčastejších otázok vyhradených Raspberry Pi v komunite