Súkromie

Pravidlá ochrany súkromia

a informačné oznámenie

Premier Farnell UK Limited (ďalej v tomto vyhlásení aj ako „Farnell“, „my“, „nás“ alebo „náš“) je členom celosvetovej skupiny spoločností, ktorých materskou spoločnosťou je AVNET Inc. (so sídlom v USA). Ochrana bezpečnosti a súkromia vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Na tejto webovej lokalite Premier Farnell UK Limited, 150 Armley Road, Leeds, LS12 2QQ, Anglick, 860093 v rámci svojej úlohy prevádzkovateľa údajov zhromažďuje a uchováva osobné údaje.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje aj na naše pravidlá ochrany osobných údajov a všetky naše obchodné podmienky . Aby sme zabezpečili spravodlivé a transparentné spracúvanie vašich osobných údajov a súlad s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, poskytujeme vám tieto informácie:

Aké osobné údaje Farnell zhromažďuje a spracúva?

V závislosti od vašej interakcie s nami sa zhromažďujú a spracúvajú tieto registračné údaje:

 • Používateľské meno
 • Spoločnosť
 • Oddelenie
 • Oslovenie, prípadne titul
 • Meno a priezvisko
 • Tel. č., č. faxu
 • E-mailová adresa
 • Adresa
 • IP adresa

Ako používame vaše osobné údaje?

Farnell využíva osobné údaje, ktoré o vás máme, na tieto účely:

 • Registrovanie vášho prístupu na naše webové lokality (IP adresa) na štatistické účely, optimalizácia, vylepšovanie a rozvíjanie našej webovej lokality, napr. analýzou správania používateľov vzhľadom na dátumy a čas a objem údajov vyvolaný na našej webovej lokalite.
 • Komunikácia o produktoch, službách a projektoch, napr. odpovedaním na otázky alebo žiadosti.
 • Plánovanie, plnenie a riadenie (zmluvného) vzťahu napr. vykonávaním transakcií a objednávok produktov a služieb, spracovávaním platieb, vykonávaním účtovných, audítorských, fakturačných a inkasných činností, zaisťovaním zásielok a dodávok, sprostredkúvaním opráv a poskytovaním podporných služieb.
 • Propagovanie podobných alebo rovnakých produktov alebo služieb, ktoré ste si už zakúpili, pokiaľ ste nenamietali proti zasielaniu informačných bulletinov a neodhlásili sa z ich odberu.
 • Správa a vykonávanie zákazníckych prieskumov, marketingových kampaní, analýz trhu, súťaží alebo iných propagačných aktivít alebo podujatí.
 • Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov, služieb a webových lokalít, prevencia a odhaľovanie chýb prostredníctvom protokolových súborov, prevencia a odhaľovanie bezpečnostných hrozieb, podvodov alebo iných trestných a škodlivých činností.
 • Zabezpečovanie dodržiavania zákonných povinností (ako sú povinnosti vedenia záznamov), povinností preverovania súladu a dodržiavania súladu s politikami spoločnosti Farnella priemyselnými normami.
 • Riešenie sporov, presadzovanie našich zmluvných dohôd a preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Sme oprávnení používať a spracúvať vaše osobné údaje na tieto účely na základe plnenia zmluvného vzťahu alebo oprávneného záujmu spoločnosti Farnell alebo tretej strany. Ak nám výslovne poskytnete súhlas, môže byť pre spoločnosť Farnell právnym základom na spracúvanie alebo používanie vašich osobných údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcna.

Ak právny základ na spracúvanie vašich osobných údajov už nie je k dispozícii, spoločnosť Farnell môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje len vtedy, ak existuje iný právny základ na spracúvanie.

Okrem toho používame na našich webových lokalitách súbory cookie. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookie .

Zdieľa Farnell vaše osobné údaje s treťou stranou alebo krajinou?

Farnell môže prenášať vaše osobné údaje ostatným spoločnostiam Avnet a Premier Farnell, ale len v takom prípade a v takom rozsahu, ako je prenos nevyhnutne potrebný na vyššie uvedené účely. Ostatné spoločnosti Avnet a Premier Farnell konajú len na základe našich pokynov a sú zmluvne viazané konať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a zabezpečiť primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Ak je to právne prípustné, Farnell môže prenášať osobné údaje súdom, orgánom presadzovania práva, regulačným orgánom alebo advokátom, ak je to potrebné na dosiahnutie súladu s predpismi alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti s prevádzkovaním našich webových lokalít a službami, ktoré sa prostredníctvom nich poskytujú, Farnell spolupracuje s poskytovateľmi služieb (tzv. sprostredkovateľmi údajov), ako je hosting alebo údržba IT, ktorí konajú len na základe pokynov spoločnosti Farnell a sú zmluvne viazaní konať v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov a zabezpečiť primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Príjemcovia osobných údajov sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskej únie/Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie krajiny“), v ktorých platné právne predpisy neposkytujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako právne predpisy vašej domovskej krajiny.

Pokiaľ takéto prenosy údajov zahŕňajú príjemcov v krajinách mimo Európskej únie alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie krajiny“), zabezpečíme, aby sa tieto prenosy uskutočňovali v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov, ktoré obmedzujú prenos osobných údajov mimo Európskej únie alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktoré vyžadujú, aby sa zaviedli primerané záruky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov!

Takýmito zárukami by mohlo byť buď rozhodnutie o primeranosti, na základe ktorého by Európska únia považovala krajinu, v ktorej sa príjemca nachádza, za krajinu, ktorá má primerané právne predpisy na ochranu údajov, alebo uplatnenie štandardných zmluvných doložiek (známych aj ako vzorové doložky EÚ) u príjemcu, alebo uplatňovanie záväzných vnútropodnikových pravidiel príjemcom, prípadne akékoľvek iné riešenie povolené právnymi prepismi.

Ak ste sa stretli s požiadavkou, aby ste sa zaregistrovali na lokalite element14 Community, vaše údaje sa s vaším súhlasom odovzdajú spoločnosti našej skupiny so sídlom v Spojenom kráľovstve Premier Farnell Ltd ako prevádzkovateľovi tejto lokality. Tieto údaje sa odovzdajú tejto spoločnosti, ktorá bude pôsobiť ako prevádzkovateľ údajov na účely používania vašich údajov na tejto lokalite v súlade s jej pravidlami ochrany súkromia.

Ako dlho bude Farnell uchovávať vaše osobné údaje?

Pokiaľ nie je v čase získavania osobných údajov výslovne stanovené inak, vaše osobné údaje vymažeme vtedy, ak uchovávanie týchto osobných údajov už nebude potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracované, a v rozsahu, v akom spracúvanie osobných údajov už nie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej z platných právnych predpisov (napr. daňových alebo obchodných právnych predpisov).

Právo na prístup k osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť údajov

Platné právne predpisy o ochrane údajov vám poskytujú právo:

 1. získať od spoločnosti Farnell informácie o vašich osobných údajoch, ktoré Farnell o vás má a/alebo spracúva, a získať kópiu svojich spracúvaných osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
 2. požadovať od spoločnosti Farnell opravu nepresných osobných údajov,
 3. požadovať od spoločnosti Farnell vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ spracúvanie vašich osobných údajov už nie je potrebné na plnenie platných zákonných povinností,
 4. požadovať od spoločnosti Farnell obmedzenie spracúvania týkajúceho sa vašich osobných údajov,
 5. preniesť vaše osobné údaje, ktoré ste aktívne poskytli inému vami zvolenému príjemcovi, a
 6. namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti Farnell alebo tretej strany.

Bezpečnosť

Farnell vykoná primerané a vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, poskytovaním, zmenou a zničením, pričom náležite zohľadní riziká spojené so spracúvaním a povahou osobných údajov. Príkladom je použitie technológie SSL (šifrovanie, autentifikácia, integrita správ).

Odporúčame, aby ste sa úplne odhlásili zo svojho účtu a podnikli kroky na odstránenie histórie prehliadania a prípadných uložených súborov cookie, aby sa zabránilo tomu, aby tieto informácie použil neoprávnený používateľ.

Prepojenia na iné webové lokality

Ak sa ponúka nejaké prepojenie na webovú lokalitu tretej strany, je to ako služba pre príslušného vlastníka lokality tretej strany, ktorá sa poskytuje bez poplatku. Lokality prepojené na túto lokalitu alebo z tejto lokality nie sú nevyhnutne pod našou kontrolou a my nikdy nebudeme mať žiadne povinnosti ani záväzky, pokiaľ ide o obsah alebo postupy v oblasti ochrany súkromia akejkoľvek takejto prepojenej lokality alebo akéhokoľvek prepojenia či spojovacieho programu. Nemusíme nevyhnutne podporovať spoločnosti (alebo súvisiace produkty alebo služby), na ktoré alebo z ktorých je táto lokalita prepojená. Ak sa rozhodnete pre prístup na ktorúkoľvek z lokalít tretích strán, s ktorými je táto lokalita prepojená, urobíte tak výhradne na vlastné riziko. Týmto sa zriekame akýchkoľvek práv na ochranné známky, ochranné známky pre služby, obchodné názvy, logá, autorské práva, patenty, názvy domén alebo iných nárokov na duševné vlastníctvo tretích strán.

Z času na čas vám môžeme ponúknuť možnosť vykonať transakciu pomocou služby PayPal. Všetky takéto transakcie budú podliehať pravidlám ochrany súkromia spoločnosti PayPal, ktoré si môžete pozrieť na webovej lokalite www.paypal.com prostredníctvom prepojenia „Súkromie“ v spodnej časti ich webovej stránky.

Kontakt na subjekt zodpovedný za ochranu osobných údajov

Tím na ochranu osobných údajov spoločnosti Farnell poskytuje podporu pri všetkých otázkach, pripomienkach, obavách alebo sťažnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo v prípade, že si dotknutá osoba želá uplatniť ktorékoľvek zo svojich vyššie uvedených práv súvisiacich s ochranou osobných údajov. Tím na ochranu osobných údajov spoločnosti Farnell je možné kontaktovať na: DPO@farnell.com.

The responsible person of Farnell for Germany (Farnell GmbH) is Stefan Schindler, Stefan.Schindler@csr-legal.de.

Tím na ochranu osobných údajov spoločnosti Farnell vynaloží maximálne úsilie na riešenie všetkých oznámených žiadostí alebo sťažností. Dotknutá osoba má právo obrátiť sa so svojimi žiadosťami alebo sťažnosťami na príslušný orgán na ochranu údajov. Zoznam vnútroštátnych orgánov na ochranu údajov je k dispozícii tu.

Pri prehliadaní a používaní našej webovej lokality spoločnosť Farnell zhromažďuje, uchováva a/alebo spracúva osobné údaje. Na účely zabezpečenia spravodlivého a transparentného spracúvania vašich osobných údajov a súladu s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov si prečítajte naše pravidlá ochrany osobných údajov týkajúce sa vašich osobných údajov. V našich pravidlách používania súborov cookie sa dozviete, aké súbory cookie používame a ako si nastaviť vlastné preferencie.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023

Pravidlá ochrany osobných údajov

Farnell – Pravidlá ochrany osobných údajov

I. Úvod

Premier Farnell UK Limited (ďalej v tomto vyhlásení aj ako „Farnell“, „my“, „nás“ alebo „náš“) je členom celosvetovej skupiny spoločností, ktorých materskou spoločnosťou je AVNET Inc. (so sídlom v USA). Zaviazali sme sa zabezpečiť dodržiavanie platných zákonov a predpisov. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „pravidlá“) sú založené na zásadách a požiadavkách všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (ďalej len „GDPR“). Prostredníctvom týchto pravidiel vás, dotknutú osobu, chceme informovať o tom, ako a prečo zhromažďujeme, spracúvame a používame osobné údaje a o vašich právach ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

II. Rozsah pôsobnosti a doplnenie

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky spoločnosti, spoločnosti závislé od skupiny, pridružené spoločnosti, pobočky a obchodné jednotky spoločností skupiny AVNET Inc. v oblasti EMEA. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky formy spracúvania osobných údajov. Uvádza sa v nich, ako Farnell zhromažďuje, používa a zdieľa osobné údaje získané priamo od používateľov, zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov alebo iných subjektov, alebo získaných nepriamo z iných zdrojov. Tieto pravidlá sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov získaných prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanála alebo akýmikoľvek prostriedkami vrátane napríklad e-mailov, prenosu súborov, poskytovania osobných údajov do aplikácií a nástrojov, webových lokalít alebo mobilných aplikácií, stránok a platforiem sociálnych sietí.

Tieto pravidlá sa môžu doplniť o špecifické oznámenia alebo vyhlásenia o ochrane údajov a súkromia, ktoré sa týkajú špecifických foriem alebo účelov spracúvania údajov. Anonymizované údaje (iné ako osobné údaje), napr. na štatistické vyhodnotenia alebo štúdie, nie sú predmetom týchto pravidiel.

V krajinách, kde sú údaje právnických osôb chránené v rovnakom rozsahu ako osobné údaje, sa tieto pravidlá vzťahujú rovnako na údaje právnických osôb.

III. Uplatňovanie vnútroštátnych právnych predpisov

Hoci sa nariadenie GDPR uplatňuje v celej EÚ, v niektorých krajinách môžu existovať zákony a predpisy, ktorými sa stanovujú ďalšie požiadavky na ochranu údajov, najmä podmienky na zákonné spracúvanie údajov. Ak je tomu tak, je potrebné si pri jednotlivých prípadoch overiť, či tieto právne predpisy môžu prevážiť.

IV. Slovník a vymedzenie pojmov

V prílohe A k týmto pravidlám sa uvedie slovník špecifikovaných pojmov a definícií.

V. Osobné údaje, ktoré spracúvame, účely a právny základ

V tejto časti našich pravidiel je uvedené, aké osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, na aké účely a na akom právnom základe. Množstvo osobných údajov, ktoré spracúvame, závisí od kontextu a okolností vašej interakcie s nami.

1. Spracúvanie objednávok a plnenie zmluvných záväzkov

Keď zadáte objednávky na nákup tovaru alebo služieb od nás alebo ak nás pred zadaním objednávky požiadate o informácie o produktoch a službách, prípadne ak požiadate o podporu týkajúcu sa produktov alebo služieb, ktoré ste si objednali, budeme spracúvať osobné údaje, ktoré sú potrebné na dohodnutie a realizáciu zmluvy a na plnenie všetkých zmluvných záväzkov a uplatnenie našich práv vyplývajúcich z danej zmluvy. Patria sem aj poradenské služby podľa zmluvy, ak sa to týka zmluvného účelu. Pred uzavretím zmluvy sa môžu osobné údaje spracúvať na prípravu ponúk alebo na splnenie ďalších požiadaviek potenciálneho zákazníka, ktoré sa týkajú uzatvorenia zmluvy.

Na tento účel spracúvame osobné údaje (vrátane mena, titulu, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, poštovej adresy, dodacej a fakturačnej adresy), informácie o objednávkach a zákazníkoch (vrátane objednaného a dodaného tovaru a služieb, pokynov týkajúcich sa objednávok, obchodných aktivít a záujmov zákazníkov a histórie objednávok), finančné informácie (vrátane fakturačných údajov, preferovaných možností platby, platobných podmienok, informácií o bankových účtoch a kreditných kartách).

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na účely spracúvania objednávok a plnenia zmluvných záväzkov a uplatňovanie zmluvných práv je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (zmluvná nevyhnutnosť). Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na účely porozumenia obchodným aktivitám a záujmom zákazníkov a histórii objednávok je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnené záujmy). Právnym základom na spracúvanie a uchovávanie osobných údajov na účely dodržiavania povinností vedenia záznamov (vrátane obchodných účtovných štandardov a povinností týkajúcich sa archivácie daňových a fiškálnych dokladov) je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR (zákonná povinnosť).

2. Prehliadanie alebo registrácia na našich webových lokalitách, stránkach alebo platformách sociálnych sietí

Keď prehliadate naše webové lokality alebo stránky alebo platformy sociálnych sietí, môžeme používať súbory cookie alebo iné technológie sledovania, aby sme zachytili a pochopili spôsob, akým používate naše webové lokality alebo stránky či platformy sociálnych sietí.

Nie všetky naše webové lokality používajú súbory cookie a technológie sledovania, ktoré zhromažďujú osobné údaje. V závislosti od používaných súborov cookie a technológií sledovania zhromažďujeme informácie o vašom správaní pri online prehliadaní na našich webových lokalitách, stránkach alebo platformách sociálnych sietí, a to vrátane informácií, ako reagujete na reklamy a ponuky alebo ako prebieha proces nákupu. Môžeme tiež zhromažďovať informácie o zariadení, ktoré ste použili na prístup na naše webové lokality, stránky alebo platformy sociálnych sietí (vrátane modelu zariadenia a operačného systému, typu prehliadača, IP adresy, identifikátorov mobilného zariadenia).

Konkrétne informácie týkajúce sa súborov cookie a technológií sledovania, ktoré používame na našich príslušných webových lokalitách, stránkach a platformách sociálnych sietí, sú k dispozícii v našich pravidlách používania súborov cookie. Sú v nich obsiahnuté informácie o tom, ako zakázať súbory cookie vo vašom prehliadači a ako zabrániť sledovaniu vášho správania pri prehliadaní.

Keď sa zaregistrujete na jednej z našich webových lokalít, stránkach alebo platformách sociálnych sietí, dodatočne budeme spracúvať osobné údaje (vrátane mena, titulu, e-mailovej adresy a telefónneho čísla) a údaje o účte (vrátane používateľského mena, hesla, prihlasovacích/odhlasovacích údajov), s výnimkou prípadu, keď je povolená registrácia pod prezývkou alebo pseudonymom. Ak sa rozhodnete, že nám tieto údaje neposkytnete, nanešťastie sa nebudete môcť zaregistrovať alebo používať niektoré z našich služieb, pri ktorých je potrebná registrácia.

Právnym základom na spracúvanie informácií o správaní pri online prehliadaní, ak obsahujú osobné údaje, je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas), ak vás požiadame, aby ste poskytli súhlas a súhlasili so spracúvaním vašich osobných údajov. Váš súhlas sa môže vyžadovať aj na základe ďalších osobitných ustanovení v právnych predpisoch týkajúcich sa spracúvania údajov v online kontexte. Za určitých okolností, napr. keď spracúvame obmedzené množstvo osobných údajov, ktoré podľa typu a povahy významne neovplyvňujú vaše práva a slobody, je právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov v súvislosti s vaším prehliadaním alebo registráciou na našich webových lokalitách, stránkach alebo platformách sociálnych sietí článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnené záujmy). Naším legitímnym záujmom je porozumieť aktivitám a záujmom používateľov, čo nám umožňuje vylepšovať a prispôsobovať naše webové stránky a ponuky, optimalizovať proces nákupu, ako aj identifikovať zneužitie a nelegálne správanie a predchádzať im.

3. Komunikácia, marketing, účasť na propagačných akciách, podujatiach a spätnej väzbe

Keď sa nás obrátite s akýmkoľvek druhom dopytu alebo žiadosti, budeme spracúvať vaše osobné údaje (vrátane mena, titulu, spoločnosti alebo organizácie, pre ktorú pracujete, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ďalších kontaktných údajov), pokiaľ to bude potrebné na riešenie vášho dopytu alebo žiadosti a na poskytnutie odpovede.

Keď ste si od nás zakúpili tovar alebo služby alebo ak ste nám oznámili, že máte záujem o určitý tovar alebo služby, môžeme spracúvať vaše osobné údaje (vrátane mena, titulu, spoločnosti alebo organizácie, pre ktorú pracujete, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ďalších kontaktných údajov), aby sme vám mohli zaslať informácie o tovaroch a službách, nových riešeniach v oblasti technologického vývoja, špeciálnych ponukách a obchodných príležitostiach, ktoré ponúkame my a naši obchodní partneri.

Keď sa zúčastnite na propagačných akciách alebo podujatiach, ktoré organizujeme alebo sponzorujeme, budeme spracúvať vaše osobné údaje (vrátane mena, titulu, spoločnosti alebo organizácie, pre ktorú pracujete, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ďalších kontaktných údajov), aby sme mohli spravovať vašu účasť na príslušnej propagačnej akcii alebo podujatí a poskytnúť vám informácie o tovaroch a službách, nových riešeniach v oblasti technologického vývoja, špeciálnych ponukách a obchodných príležitostiach, ktoré ponúkame my a naši obchodní partneri. Vaše osobné údaje budeme spracúvať aj na to, aby sme vás požiadali o spätnú väzbu týkajúcu sa propagačnej akcie alebo podujatia, alebo o vyjadrenie vašej spokojnosti s tovarom alebo službami a vykonanou prácou z našej strany a zo strany našich obchodných partnerov. Môžeme vás tiež požiadať, aby ste prispeli k zlepšeniu a zdokonaleniu našich tovarov a služieb a spolupráce s našimi obchodnými partnermi.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na účely našej vzájomnej komunikácie a na reagovanie na akýkoľvek druh dopytu alebo žiadosti je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (zmluvná nevyhnutnosť), pokiaľ sa vyskytnú v súvislosti s prípravou alebo uľahčením uzatvorenia zmluvy alebo odpovedaním na dopyty alebo otázky v súvislosti so zmluvou. Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú na účely našej vzájomnej komunikácie v iných záležitostiach, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnené záujmy).

Ak spracúvame osobné údaje na to, aby sme vás mohli kontaktovať a zasielať vám informácie o tovaroch a službách, nových riešeniach v oblasti technologického vývoja, špeciálnych ponukách a obchodných príležitostiach, ktoré ponúkame my a naši obchodní partneri, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas), ak vás požiadame, aby ste poskytli súhlas a súhlasili so spracúvaním vašich osobných údajov na tento účel. Za určitých okolností, napr. keď spracúvame obmedzené množstvo osobných údajov, ktoré podľa typu a povahy významne neovplyvňujú vaše práva a slobody, právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov s cieľom kontaktovať vás a zasielať vám informácie o podobných tovaroch a službách, nových riešeniach v oblasti technologického vývoja, špeciálnych ponukách a obchodných príležitostiach je článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnené záujmy).

Keď spracúvame osobné údaje na to, aby sme mohli spravovať vašu účasť na príslušnej propagačnej akcii alebo podujatí a poskytnúť vám informácie o tovaroch a službách, nových riešeniach v oblasti technologického vývoja, špeciálnych ponukách a obchodných príležitostiach, ktoré ponúkame my a naši obchodní partneri, právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR (súhlas), ak vás požiadame, aby ste poskytli súhlas a súhlasili so spracúvaním vašich osobných údajov na tento účel. Za určitých okolností, napr. keď spracúvame obmedzené množstvo osobných údajov, ktoré podľa typu a povahy významne neovplyvňujú vaše práva a slobody, je právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnené záujmy).

4. Zákonné povinnosti a súlad

Ako podnik, ktorý pôsobí v celosvetovom meradle, podliehame rôznym zákonom a predpisom, ktoré nám ukladajú zákonné povinnosti. Niektoré z týchto zákonov a predpisov môžu vyžadovať zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov (napr. daňové právne predpisy, obchodné právne predpisy, predpisy o obchodovaní a vývoze, colné predpisy, právne predpisy proti praniu špinavých peňazí). Ak sú takéto zákonné povinnosti založené na zákonoch a predpisoch EÚ alebo členských štátov EÚ, právnym základom na spracúvanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Ak sú takéto zákonné povinnosti založené na zákonoch a predpisoch tretích krajín (mimo EÚ), oprávneným záujmom môže byť dodržiavanie týchto zákonných povinností. V takom prípade je právnym základom na spracúvanie osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Toto sa vzťahuje aj na spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia súladu s našimi pravidlami, kódexmi správania a predpismi.

5. Nábor a žiadosť

Pri nábore ľudí budeme spracúvať osobné údaje, ktoré nám poskytnete ako súčasť svojej žiadosti o prijatie do zamestnania. Spracúvanie údajov na účely náboru a vykonávania postupu podávania žiadostí bude vo všeobecnosti zahŕňať osobné údaje (vrátane mena, titulu, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, poštovej adresy) a životopis a údaje o kvalifikácii (vrátane ukončeného stredoškolského štúdia, vysokoškolského vzdelania, osvedčení o absolvovaní odbornej prípravy, osvedčení o vyššom vzdelaní, odporúčaní a zručností). Po ukončení postupu podávania žiadostí môžeme naďalej spracúvať (uchovávať) osobné údaje žiadateľov počas určitého obdobia, ak to bude potrebné na to, aby sme zabezpečili, že budeme schopní uplatňovať svoje práva alebo sa brániť voči nárokom v rámci procesu prijímania nových zamestnancov.

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na účely náboru a spracúvania žiadostí o prijatie do zamestnania je článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR (zmluvná nevyhnutnosť), pokiaľ je spracúvanie potrebné na preskúmanie a posúdenie žiadostí, výber žiadateľov, vyhotovenie pracovnej zmluvy a na to, aby sme mohli uplatňovať svoje práva alebo sa brániť voči nárokom v rámci procesu podávania žiadostí.

Pri uchádzaní sa o pracovnú pozíciu v spoločnosti Farnell prostredníctvom webových lokalít venovaných kariére, náborových platforiem alebo pracovných portálov, prípadne pri odpovedaní na inzeráty ponúkajúce prácu, by si záujemcovia mali bližšie pozrieť konkrétnejšie informácie o ochrane súkromia, ktoré môžu byť sprístupnené na webových lokalitách venovaných kariére, náborových platformách alebo pracovných portáloch, prípadne v inzerátoch ponúkajúcich prácu.

VI. Osobné údaje o deťoch

Činnosti spoločnosti Farnell sú zamerané na medzipodnikové aktivity (B2B). Z toho dôvodu úmyselne nežiadame osobné údaje od detí ani im nezasielame žiadosti o poskytnutie osobných údajov. Aj keď našimi webovými lokalitami, stránkami alebo platformami sociálnych sietí môžu prechádzať používatelia všetkých vekových kategórií, slúžia len na účely medzipodnikových aktivít a nie sú zacielené na deti. Ak zistíme, či už na základe oznámenia zo strany rodičov alebo zákonného zástupcu, alebo po zistení inými prostriedkami, že sa na jednej z našich webových lokalít, stránok alebo platforiem sociálnych sietí nevhodne zaregistrovalo dieťa mladšie ako 16 rokov, zrušíme daný účet a registráciu a osobné údaje dieťaťa vymažeme z našich záznamov.

VII. Zdieľanie osobných údajov s poskytovateľmi služieb a tretími stranami

Nie všetko spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávať samotná spoločnosť Farnell. Niekedy využijeme poskytovateľov služieb a dodávateľov (ďalej len „sprostredkovateľov“), ktorí budú vykonávať spracúvanie osobných údajov pre nás, v našom mene a podľa našich pokynov. Takýmito sprostredkovateľmi môžu byť externé spoločnosti alebo pobočky spoločnosti Farnell (spoločnosti skupiny). Pri každom takomto externom zabezpečení spracúvania údajov sa bude postupovať v súlade s protokolom o náležitej starostlivosti a monitorovaní poskytovateľa služby/dodávateľa, a toto externé zabezpečenie spracúvania údajov sa bude riadiť dohodou o spracúvaní údajov.

Pokiaľ využijeme poskytovateľov služieb a dodávateľov ako sprostredkovateľov na spracúvanie osobných údajov v našom mene, vaše osobné údaje sa môžu zdieľať s týmito kategóriami príjemcov:

poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia aplikačných služieb, poskytovatelia internetových služieb, poskytovatelia hostiteľských služieb na platformách a webových lokalitách, spoločnosti vykonávajúce likvidáciu údajov, marketingové agentúry, agentúry vykonávajúce prieskum trhu, reklamní partneri, poskytovatelia služieb správy objednávok a účtov, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia logistických služieb, poskytovatelia služieb starostlivosti o zákazníkov.

Okrem zdieľania osobných údajov s poskytovateľmi služieb a dodávateľmi môže byť potrebné, aby sme zdieľali vaše osobné údaje s tretími stranami, pretože na to existuje zákonná povinnosť alebo preto, lebo existuje oprávnený záujem zabezpečiť dodržiavanie pravidiel a predpisov, prípadne uľahčiť obchodnú spoluprácu a súčinnosť. V takýchto prípadoch sa vaše osobné údaje môžu zdieľať s týmito kategóriami príjemcov:

verejné a správne orgány, agentúry presadzovania práva a agentúry na predchádzanie podvodom, súdy, právnici, daňoví účtovníci, účtovné a audítorské firmy, agentúry úverových referencií, poskytovatelia platobných kariet a poistenia, výrobcovia a predajcovia, maloobchodníci.

Ak použijete naše webové lokality, stránky alebo platformy sociálnych sietí a ak sa rozhodnete prepojiť svoje účty na sociálnych sieťach s nami, alebo sa prihlásite do svojho účtu na sociálnej sieti, vaše osobné údaje sa môžu zdieľať s prevádzkovateľmi týchto stránok a platforiem sociálnych sietí.

Ak ste sa stretli s požiadavkou, aby ste sa zaregistrovali na lokalite element14 Community, vaše údaje sa s vaším súhlasom odovzdajú spoločnosti našej skupiny so sídlom v Spojenom kráľovstve Premier Farnell Ltd ako prevádzkovateľovi tejto lokality. Tieto údaje sa odovzdajú tejto spoločnosti, ktorá bude pôsobiť ako prevádzkovateľ údajov na účely používania vašich údajov na tejto lokalite v súlade s jej pravidlami ochrany súkromia.

Ak predáme alebo kúpime akýkoľvek podnik alebo majetok, alebo ak prevedieme oblasť nášho podnikania na nového vlastníka, poskytneme vaše osobné údaje potenciálnemu predajcovi alebo kupcovi takéhoto podniku alebo majetku alebo akejkoľvek tretej strane, ktorá nadobudne náš majetok alebo na ktorú sa prevedie daný podnik.

Informácie môžeme zdieľať s pridruženými alebo nepridruženými tretími stranami na anonymnom, súhrnnom základe. Hoci vás tieto informácie nebudú osobne identifikovať a pokiaľ nebudú obsahovať osobné údaje, v niektorých prípadoch môžu byť tieto tretie strany schopné skombinovať tieto súhrnné informácie s inými údajmi, ktoré o vás majú, alebo ktoré od vás získali či dostali od tretích strán, a to spôsobom, ktorý im umožní osobne vás identifikovať. Ak zdieľame takéto údaje s tretími stranami, prijímame kroky s cieľom zabezpečiť, aby používali primerané záruky na ochranu vašich údajov.

VIII. Obdobia uchovávania osobných údajov

Vo všeobecnosti uchovávame osobné údaje najviac dovtedy, kým je to potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo väčšine prípadov sa však osobné údaje spracúvajú na viac ako jeden účel, napr. ak sa spracúvanie údajov uskutočňuje v súvislosti s nákupom, spracúvame osobné údaje na účely odovzdania a splnenia vašej objednávky, dodania tovaru alebo služieb, fakturácie a platby a následnej starostlivosti o zákazníka. Ako obchodná spoločnosť však podliehame povinnosti vedenia záznamov a musíme dodržiavať daňové a obchodné právne predpisy, ktoré vyžadujú oveľa dlhšie uchovávanie určitých dokumentov a súborov, ktoré môžu obsahovať osobné údaje.

Ak spracúvame osobné údaje na účely spracúvania objednávok alebo plnenia zmluvných záväzkov, vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým s nami budete v zákazníckom alebo obchodnom vzťahu. Osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch a súboroch, ktoré podliehajú daňovým právnym predpisom, sa budú uchovávať 10 rokov (pokiaľ si zákonné ustanovenia alebo prebiehajúce súdne spory, či daňové konania nebudú vyžadovať dlhšie uchovávanie), osobné údaje obsiahnuté v dokumentoch a súboroch, ktoré podliehajú obchodným právnym predpisom, sa budú uchovávať 6 rokov (pokiaľ si zákonné ustanovenia alebo prebiehajúce súdne spory nebudú vyžadovať dlhšie uchovávanie).

Ak spracúvame osobné údaje na to, aby sme porozumeli vášmu správaniu pri online prehliadaní, budeme uchovávať osobné údaje len dovtedy, kým to bude potrebné na vytvorenie používateľských štatistík a analytických prehľadov, pri ktorých sa používajú súhrnné údaje (iné ako osobné údaje). Konkrétne informácie týkajúce sa dĺžky obdobia uchovávania takýchto osobných údajov sú k dispozícii v našich pravidlách používania súborov cookie.

Ak spracúvame osobné údaje na účely komunikácie, marketingu, propagácie, podujatí a spätnej väzby, budeme uchovávať údaje dovtedy, kým ich budeme potrebovať na komunikáciu s vami, alebo kým budeme mať oprávnený záujem poskytovať vám informácie týkajúce sa obchodnej činnosti, produktov a služieb, alebo materiály týkajúce sa marketingu, podujatí alebo propagačných akcií, a to s výnimkou prípadov, keď budete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na takéto účely.

Ak spracúvame osobné údaje na účely dodržiavania zákonov a predpisov, ktoré ukladajú zákonné povinnosti spoločnosti Farnell, osobné údaje uchovávame tak dlho, ako sa to vyžaduje podľa týchto zákonov a predpisov.

Ak spracúvame osobné údaje na účely náboru a vykonávania postupu podávania žiadostí, osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na preskúmanie a posúdenie žiadostí, výber žiadateľov, dohodnutie a vyhotovenie pracovnej zmluvy a na to, aby sme mohli uplatňovať svoje práva alebo sa brániť voči nárokom v rámci procesu podávania žiadostí. Ak bude žiadosť úspešná, vaše osobné údaje – pokiaľ to bude potrebné na plnenie pracovnej zmluvy – sa budú uchovávať počas trvania vášho zamestnania v spoločnosti Farnell a po ukončení vášho pracovného pomeru tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie požiadaviek na uchovávanie údajov, prípadne dovtedy, kým si budú budúce alebo nevyriešené súdne spory vyžadovať dlhšie uchovávanie. Ak bude vaša žiadosť neúspešná, vaše osobné údaje budeme uchovávať šesť mesiacov na účely našej obhajoby pred prípadnými nárokmi a súdnymi procesmi.

V prípade neúspešnej žiadosti ste však súhlasili s tým, aby sme vaše osobné údaje uchovávali v evidencii kvôli príležitostiam v budúcnosti. Vaše osobné údaje uchovávať najviac dva roky, pokiaľ nie je na našich webových lokalitách venovaných kariére, náborových platformách alebo pracovných portáloch, prípadne v inzerátoch ponúkajúcich prácu uvedené inak.

IX. Prenosy osobných údajov do tretích krajín

Niekedy môže byť potrebné preniesť osobné údaje príjemcom v iných krajinách. Môže tomu tak byť v prípade, že určité informácie, ktoré obsahujú osobné údaje, sa musia zdieľať s našou materskou spoločnosťou Avnet, Inc. v USA, alebo v súvislosti s medzinárodnou spoluprácou a spoluprácou s našimi obchodnými partnermi, alebo vtedy, keď sa objednávky spracúvajú, spravujú a odosielajú na medzinárodnej úrovni. Ak využijeme služby sprostredkovateľov, môžeme vaše osobné údaje preniesť aj sprostredkovateľom nachádzajúcim sa v iných krajinách.

Pokiaľ takéto prenosy údajov zahŕňajú príjemcov v krajinách mimo Európskej únie alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie krajiny“), zabezpečíme, aby sa tieto prenosy uskutočňovali v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov, ktoré obmedzujú prenos osobných údajov mimo Európskej únie alebo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, a ktoré vyžadujú, aby sa zaviedli primerané záruky na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany údajov.

Takýmito zárukami by mohlo byť buď rozhodnutie o primeranosti, na základe ktorého by Európska únia považovala krajinu, v ktorej sa príjemca nachádza, za krajinu, ktorá má primerané právne predpisy na ochranu údajov, alebo uplatnenie štandardných zmluvných doložiek (známych aj ako vzorové doložky EÚ) u príjemcu, alebo uplatňovanie záväzných vnútropodnikových pravidiel príjemcom, prípadne akékoľvek iné riešenie povolené právnymi prepismi.

Ak máte konkrétnu obavu týkajúcu sa primeranej ochrany vašich osobných údajov pri prenose do tretích krajín, môžete sa obrátiť na manažéra ochrany údajov na: DPO@farnell.com.

X. Bezpečnosť osobných údajov a ochrana údajov platobných kariet

Prijali sme technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracúvame, proti náhodnej alebo nezákonnej manipulácii, zničeniu alebo strate, zmene a proti ich neoprávnenému poskytnutiu alebo sprístupneniu tretím stranám. Medzi tieto bezpečnostné opatrenia patria autentifikačné nástroje, firewally, monitorovanie IT systémov a sietí, pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov.

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia sa pravidelne prehodnocujú a prispôsobujú, pričom sa zohľadňuje stav techniky, povaha, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziká a pravdepodobnosť ich výskytu. Avšak vzhľadom na dynamický kontext bezpečnostných opatrení, najmodernejších technológií, druhov zraniteľnosti, hrozieb a rizík, nie je možné zaručiť absolútnu bezpečnosť.

Vaše údaje o platobnej karte môžeme uchovávať výlučne na účely vykonania platieb za akékoľvek objednávky, ktoré u nás zadáte. Tieto údaje uchovávame aj na pohotové vybavenie budúcich nákupov, ktoré u nás môžete vykonať. Všetky údaje o kartách, ktoré uchovávame, chránime tak, že pri potvrdení objednávky sa odosielajú len posledné štyri číslice čísla účtu. V súvislosti so zhromažďovaním, uchovávaním a zverejňovaním akýchkoľvek osobne identifikovateľných údajov, ktoré uchovávame, zachovávame fyzické, elektronické a procedurálne kontroly. Svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti berieme veľmi vážne a chceli by sme požiadať aj vás, aby ste prijali rozumné opatrenia s cieľom chrániť svoje údaje o účte, ID a heslo, a tým zabrániť ich neoprávnenému použitiu. Odporúčame, aby ste sa úplne odhlásili zo svojho účtu a podnikli kroky na odstránenie histórie prehliadania a prípadných uložených súborov cookie, aby sa zabránilo tomu, aby tieto informácie použil neoprávnený používateľ.

Ak máte konkrétnu obavu týkajúcu sa bezpečnosti vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na manažéra ochrany údajov na: DPO@farnell.com.

XI. Marketingové preferencie

Ako sa uvádza v oddiele IV bode 3 týchto pravidiel, vaše osobné údaje (vrátane mena, titulu, spoločnosti alebo organizácie, pre ktorú pracujete, e-mailovej adresy, telefónneho čísla, ďalších kontaktných údajov) môžeme spracúvať buď na základe vášho súhlasu, alebo oprávneného záujmu, aby sme mohli spravovať vašu účasť na príslušnej propagačnej akcii alebo podujatí a poskytnúť vám informácie o tovaroch a službách, nových riešeniach v oblasti technologického vývoja, špeciálnych ponukách a obchodných príležitostiach, ktoré ponúkame my a naši obchodní partneri. Vaše osobné údaje môžeme používať na tieto účely v súlade s akýmikoľvek vašimi preferenciami, aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a marketingové správy e-mailom, poštou, telefonicky a prostredníctvom sociálnych sietí, pokiaľ nás nepožiadate, aby sme tak nerobili.

Pokiaľ sa nevyžaduje súhlas ako právny základ, ktorý by si vyžadoval aj prihlásenie, vždy budete mať možnosť odhlásiť sa z odberu informácií o produktoch a službách a marketingových správ jednoduchým označením políčka alebo kliknutím na tlačidlo či prepojenie, prípadne zmenou vašich preferencií v nastaveniach vášho účtu.

Môžete nám samozrejme kedykoľvek neskôr dať rovnakým spôsobom pokyn, aby sme vám prestali posielať informácie o produktoch a službách a marketingové správy. Ak máme povolenie zasielať vám marketingové informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z ich odberu (bez nákladov na e-mailovú komunikáciu iných než nákladov na prenos údajov na nosičoch). Ak si už neželáte, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely, buď kliknite sem a aktualizujte svoje preferencie vo svojom účte, alebo sa na nás obráťte e-mailom na adrese unsubscribe-uk@farnell.com (v ktorom uvediete, aký typ marketingových informácií si už neželáte dostávať), prípadne telefonicky na čísle 0800 001 332 (môžu sa účtovať poplatky – ďalšie podrobnosti vám poskytne váš poskytovateľ telekomunikačných služieb).

Ak nám dáte pokyn, aby sme vám prestali posielať informácie o produktoch a službách a marketingové správy, našim systémom a aplikáciám môže nejaký čas trvať, kým sa aktualizujú, takže sa môže stať, že kým úplne nespracujeme váš pokyn, budete od nás naďalej dostávať správy.

Upozorňujeme, že pokynom, aby sme vám prestali posielať marketingové správy, sa naša vzájomná komunikácia týkajúca sa iných záležitostí, napr. potvrdení objednávok, aktualizácií objednávok, oznámení o doručení alebo žiadostí o platbu, neukončí.

XII. Iné webové lokality

Naša webová lokalita môže obsahovať prepojenia na iné webové lokality. Naše vyhlásenie a pravidlá o ochrane osobných údajov sa vzťahujú len na túto webovú lokalitu, takže keď použijete prepojenie na iné webové lokality, mali by ste si preštudovať vyhlásenie o ochrane osobných údajov na týchto lokalitách.

Z času na čas vám môžeme ponúknuť možnosť vykonať transakciu pomocou služby PayPal. Všetky takéto transakcie budú podliehať pravidlám ochrany súkromia spoločnosti PayPal, ktoré si môžete pozrieť na webovej lokalite www.paypal.com prostredníctvom prepojenia „Súkromie“ v spodnej časti ich webovej stránky.

XIII. Vaše práva na vaše osobné údaje

Máte mnoho práv na vaše osobné údaje a spôsob ich používania. Tieto práva sú zhrnuté nižšie. Na účely uplatnenia ktoréhokoľvek z týchto práv sa môžete obrátiť na právnickú osobu spoločnosti Farnell, ktorá je nižšie v oddiele XV označená ako prevádzkovateľ, prípadne na zodpovednú osobu menovanú právnickou osobou spoločnosti Farnell.

1. Právo na prístup k svojim osobným údajom

Máte právo požiadať o to, aby sme potvrdili, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, alebo nie.

Ak spracúvame osobné údaje o vás, máte právo požiadať o prístup k týmto osobným údajom a získať ďalšie informácie týkajúce účelu spracúvania; kategórie dotknutých osobných údajov; toho kto iný mimo spoločnosti Farnell by mohol dostať tieto údaje vrátane príjemcov v tretích krajinách; všetky dostupné informácie o tom, aký bol zdroj údajov, ak ste nám ich neposkytli priamo; predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia. Môžete tiež požiadať o kópiu spracúvaných osobných údajov.

2. Právo na opravu vašich osobných údajov

Máte právo opraviť záznam nami spracovaných vašich osobných údajov, ak je nepresný alebo nesprávny.

3. Právo na vymazanie vašich osobných údajov

Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Môžu však existovať dôvody a právne základy na uchovávanie vašich osobných údajov aj napriek vašej žiadosti, napr. ak máte s nami ešte stále obchodný vzťah a potrebujeme údaje na splnenie objednávok alebo iných zmluvných záväzkov, alebo ak povinnosti vedenia záznamov bránia vymazaniu, prípadne vtedy, ak riešime prebiehajúcu sťažnosť. Ak potrebujeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, v rámci odpovede na vašu žiadosť vám oznámime, prečo to potrebujeme robiť.

4. Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie alebo okolností. Môžu však existovať dôvody a právne základy na spracúvanie vašich osobných údajov napriek vašej námietke. Ak odmietneme vašu žiadosť, poskytneme vám informácie, v ktorých vysvetlíme, prečo sme vašu žiadosť zamietli.

Pokiaľ použijeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať. Patrí sem akékoľvek profilovanie vašich osobných údajov, ktoré súvisia s priamym marketingom.

5. Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

Máte právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov. To znamená, že za určitých podmienok môžete obmedziť spôsob, akým spracúvame a používame vaše osobné údaje. Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť najmä vtedy, keď máte problémy s obsahom osobných údajov, ktoré máme, alebo s tým, ako ich spracúvame, napr. ak spochybníte presnosť osobných údajov, ktoré máme, a overujeme správnosť údajov, spracúvanie sa môže počas overovania obmedziť.

6. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov

Ak je právnym základom na spracúvanie vašich osobných údajov súhlas, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu však zvyčajne nadobudne účinnosť len do budúcna. Akékoľvek predchádzajúce spracúvanie osobných údajov, ktoré bolo legitímne založené na súhlase, môže podliehať iným ustanoveniam alebo povinnostiam, ktoré si vyžadujú a legitimizujú ďalšie spracúvanie osobných údajov.

7. Právo na prenosnosť vašich osobných údajov

Máte právo požiadať nás, aby sme presunuli, preniesli alebo skopírovali osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, aby ste mohli tieto osobné údaje používať v inej službe alebo u iného poskytovateľa. Môžete nás požiadať o zaslanie kópie osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, aby ste si ich mohli uložiť na ďalšie osobné použitie. Máte právo požiadať, aby sme ich preniesli priamo inej organizácii.

Právo na prenosnosť údajov však môže podliehať obmedzeniam z dôvodu technickej uskutočniteľnosti prenosu. Právo na prenosnosť údajov nemá za následok vznik našej povinnosti prijať alebo zachovať systémy spracúvania, ktoré sú technicky kompatibilné so systémami spracúvania iných organizácií.

8. Právo podať sťažnosť na dozornom orgáne ochrany osobných údajov

Máte právo na podanie sťažnosti na príslušnom dozornom orgáne ochrany osobných údajov, ak sa domnievate, že sme vaše osobné údaje nespracúvali správnym a zákonným spôsobom, alebo ak si myslíte, že s vašimi žiadosťami sme sa nezaoberali primerane.

Príslušný dozorný orgán ochrany osobných údajov, na ktorom by sa sťažnosť mala podať, je ten, ktorý je príslušný pre miesto vášho bydliska alebo váš štát, alebo dozorný orgán, ktorý je príslušný pre nás. Ide o tento dozorný orgán:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Spojené kráľovstvo

Po podaní žiadosti vás bude dozorný orgán ochrany osobných údajov informovať o priebehu vybavovania a o výsledku sťažnosti.

XIV. Ako nás kontaktovať v súvislosti s ochranou údajov

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, prípadne ochrany vašich osobných údajov, neváhajte sa obrátiť na náš tím na ochranu osobných údajov na adrese: DPO@farnell.com.

Niektoré z právnických osôb spoločnosti Farnell vymenovali zodpovednú osobu. V prípade potreby sa môžete obrátiť priamo na túto zodpovednú osobu prostredníctvom kontaktných údajov uvedených príslušnými právnickými osobami spoločnosti Farnell.

XV. Prevádzkovateľ údajov a zodpovednosť

Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť Farnell prevádzkujúca túto webovú lokalitu je prevádzkovateľom vašich osobných údajov. Určuje účely a prostriedky na spracúvanie vašich osobných údajov a zodpovedá za dodržiavanie platných zákonov a predpisov o ochrane údajov a požiadaviek stanovených v týchto pravidlách.

XVI. Zmeny týchto pravidiel

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá. Tieto pravidlá sa môžu zmeniť podľa stanoveného postupu na zmenu pravidiel a oznamovanie zmien.

Príloha A: Slovník a vymedzenie pojmov

Zásada zodpovednosti
znamená, že prevádzkovatelia budú zodpovední za súlad a budú musieť vedieť preukázať súlad s nariadením GDPR, na základe ktorého sa vyžaduje, aby prevádzkovateľ vykonal primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť a vedieť preukázať, že spracúvanie údajov sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR a tieto opatrenia v prípade potreby preskúmal a aktualizoval.
Prevádzkovateľ
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; v prípade, že sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu.
Pravidlá ochrany osobných údajov
sú tieto pravidlá ochrany osobných údajov pre oblasť EMEA.
Dohoda o spracovaní údajov
je dohoda, ktorá je súčasťou rámcovej dohody medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, uzatvorená s cieľom zohľadniť dohodu strán v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, a to v súlade s požiadavkami právnych predpisov o ochrane údajov.
Posúdenie vplyvu na ochranu údajov
je proces na posúdenie konkrétnej pravdepodobnosti a závažnosti vysokého rizika vyplývajúceho pre práva a slobody dotknutých osôb, a to s prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a zdroje rizika; posúdenie vplyvu by malo zahŕňať najmú opatrenia, záruky a mechanizmy naplánované na zmiernenie tohto rizika, zabezpečenie ochrany osobných údajov a preukázanie súladu s nariadením GDPR.
Dotknutá osoba
je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
GDPR
je všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktorým je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
Medzinárodná organizácia
je organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.
Osobné údaje
sú akékoľvek informácie týkajúce sa (i) identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby a (ii) identifikovanej alebo identifikovateľnej právnickej osoby (ak sú takéto informácie chránené podobne ako osobné údaje alebo osobne identifikovateľné informácie podľa platných zákonov a predpisov o ochrane osobných údajov).
Porušenie ochrany osobných údajov
je porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.
Spracúvanie
je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Sprostredkovateľ
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Profilovanie
je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.
Pseudonymizácia
je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.
Príjemca
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.
Osobitné kategórie osobných údajov
sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a genetické údaje, biometrické údaje na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Tretia strana
je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

FARNELL AVNET LEGAL EMEA | Version 1.4 - 05 2023