Podmienky používania stránky

OPERÁTOR WEBOVEJ STRÁNKY

Za prevádzku tejto webovej stránky nesie zodpovednosť spoločnosť Premier Farnell UK Limited, spoločnosť registrovaná v Anglicku a vo Wales (číslo registrácie 00860093) (nazývaná a obchodujúca pod menom "Farnell" alebo, podľa kontextu označovaná ako, "nás", "my" alebo "náš"). Naša registrovaná kancelária sídli 150 Armley Road, Leeds LS12 2QQ, ENGLAND.

Naše DPH registračné číslo je: 169680322.

Každá komunikácia ohľadom tejto webovej stránky sa má poslať na adresu, emailovú adresu, faxové číslo, telefónne číslo (podľa toho, ktorá je najvhodnejšie pre konkrétny predmet komunikácie), ktoré sú uvedené na našej webovej stránke pod názvom Kontaktujte nás.

Ak sa s nami potrebujete spojiť pre akýkoľvek dôvod v súvislosti s touto stránkou, adresujte prosím svoju komunikáciu písomne webmastrovi našej registrovanej kancelárie alebo nám pošlite email na túto adresu:info-sk@farnell.com

Pozrite si prosím podmienky prístupu na webovú stránku spoločnosti. Vaše právo prístupu na túto webovú stránku sa riadi podmienkami prístupu. Váš vstup na tieto stránky znamená, že ste sa oboznámili s podmienkami vstupu a že súhlasíte s tým, že sa pre vás stávajú záväznými.

DÔLEŽITÉ: BERIETE NA VEDOMIE A AKCEPTUJETE, ŽE TIETO PODMIENKY MÔŽU BYŤ ZMENENÉ Z ČASU NA ČAS BEZ UPOZORNENIA A ŽE SÚ PRE VÁS TIETO ZMENY ZÁVÄZNÉ PRI VSTUPE NA TÚTO STRÁNKY STE POVINNÍ PRAVIDELNE SKONTROLOVAŤ AKTUÁLNE PODMIENKY, KTORÉ SÚ PRE VÁS ZÁVÄZNÉ.

SPRÁVNOSŤ INFORMÁCIÍ A DOSTUPNOSŤ TEJTO STRÁNKY

Všetky informácie a materiály, ktoré sú obsahom tejto stránky, majú za cieľ poskytnúť všeobecné informácie o nás a našich produktoch a (kde je to vhodné) a službách, ktoré predávame. Všetky takéto informácie a materiály zverejnené na tejto stránke sú poskytované v dobrej viere, aby boli pre vás užitočné a môžu byť použité pre informovanosť po celý v súlade s nariadeniami týchto podmienok.

Vynaložíme úsilie na to, aby všetky informácie a materiály zverejnené na tejto webovej stránke boli správne a aktualizované. Avšak, (do maximálnej miery, ktorú zákon umožňuje) nevydávame vyhlásenia alebo záruky (výslovné alebo naznačené), že tieto informácie alebo materiály uverejnené na našej stránke sú bezchybné, komplexné, overené a kompletné. A najmä nevydávame vyhlásenia alebo záruky (výslovné alebo naznačené) týkajúce sa použitia týchto informácií alebo materiálov na konkrétne účely. Informácie na tejto webovej stránke nie sú radami alebo odporúčaniami. Farnell sa nezaručuje, že všetky informácie a materiály na tejto stránke budú aktualizované alebo správne, ale vyhradzujeme si právo vylepšovať alebo meniť (vrátane odstránenia) produkty a/alebo programy popísané v týchto informáciách a odstrániť a/alebo presunúť informácie alebo materiály kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia.

Aj napriek tomu, že sa snažíme zabezpečiť, aby vám bola táto webová stránka k dispozícii 24 hodín denne, neručíme za to, že pre rôzne dôvody táto webová stránka nebude dostupná na nejaký čas alebo vôbec. Vstup na túto webovú stránku môže byť zamietnutý dočasne alebo natrvalo bez predchádzajúceho upozornenia.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Informácie, ktoré Farnell zverejňuje na tejto webovej stránke môžu obsahovať odkazy alebo protichodné odkazy na produkty, programy a služby spoločnosti Farnell, ktoré nie sú známe alebo dostupné vo vašej krajine. Z takýchto odkazov nevyplýva, že spoločnosť Farnell má v pláne sprístupniť takéto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine. V každom prípade vám odporúčame konzultovať informácie týkajúce sa produktov, programov alebo služieb, ktoré vám sú k dispozícii, s vaším miestnym obchodným zástupcom spoločnosti Farnell.

PRÍSTUP A POUŽITIE INFORMÁCIÍ

Váš prístup na túto webovú stránku je prísne obmedzený na prezeranie, používanie, stiahnutie a ukladanie informácií dostupných na tejto webovej stránke výhradne pre vaše osobné alebo vnútrofiremné legitímne použitie. Prístup na túto webovú stránku za akýmkoľvek iným účelom než stanovujú tieto podmienky alebo akýkoľvek vstup alebo pokus o vstup do iných oblastí počítačového systému spoločnosti Farnell alebo do iných informačných oblastí systému za akýmkoľvek účelom, je prísne zakázaný a môže byť podnetom pre vznik nároku za škody a/alebo vyústiť do trestného stíhania vznesenému proti vašej osobe.

UPOZORNENIE O PRÁVACH DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Informácie a materiály na tejto webovej stránke podliehajú autorským právam a/alebo právam duševného vlastníctva (vrátane, ale nie s obmedzením na práva obchodnej značky, obchodného tajomstva a patentov), ktoré vlastníme alebo máme na nich licenciu. Všetky práva týkajúce sa týchto informácií a materiálov sú vyhradené pre nás alebo našich licensorov – tretích strán.

Jednotlivé časti tejto webovej stránky si môžete stiahnuť na váš pevný disk a/alebo tlačiť pre vaše osobné alebo vnútrofiremné použitie, s podmienkou, že uchováte všetky upozornenia týkajúce sa autorských práv a ostatných vlastníckych práv, ktoré obsahujú pôvodné materiály na všetkých stiahnutých materiáloch a/alebo tlačených kópiách. Akékoľvek sťahovanie súborov vykonávate na vlastné riziko

Beriete na vedomie, že všetky vlastnícke práva na týchto materiáloch, na ktoré sa vzťahujú autorské práva a/alebo iné práva duševného vlastníctva sú a zostávajú nám právne zaručené alebo našim licensorom – tretím stranám a že v súvislosti s týmito materiálmi vám neprináležia žiadne z vyššie spomenutých práv.

Na produkty, technológie a procesy opísané na tejto webovej stránke sa môžu vzťahovať ďalšie práva duševného vlastníctva, ktoré nám alebo našim licensorom – tretím stranám zostávajú nám právne zaručené a že v súvislosti s týmito produktmi, technológiami alebo postupmi vám neprináležia žiadne z vyššie spomenutých práv.

Akákoľvek reprodukcia (celku alebo časti), modifikácia, dekompilácia, rozobratie alebo prenos alebo použitie na komerčné účely (alebo účely iné než tie, ktoré sú výslovne stanovené vyššie) informácie a/alebo materiálu z tejto webovej stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu je prísne zakázaná.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Na tejto webovej stránke môžu byť odkazy na iné stránky a tiež podobne, odkaz na túto stránku môže byť na iných stránkach, ktoré nie sú spravované a sú úplne nezávislé na spoločnosti Farnell. Odkazy sú na tejto webovej stránke prítomné pre užitočnosť a dodatočnú informáciu. Spoločnosť Farnell nie je zodpovedná za a nemá dosah na obsah týchto webových stránok a nevydáva žiadne vyhlásenia alebo záruky (výslovné alebo naznačené) o iných, na ktorých odkazy sú na tejto webovej stránke alebo na ktorých je odkaz na túto stránku. Z takýchto prepojení s inými webovými stránkami nevyplýva propagácia, sponzorstvo alebo odporúčanie týchto stránok, ich poskytovateľov, produktov a/alebo služieb spoločnosťou Farnell. Hypertextové odkazy alebo iné odkazové materiály na túto webovú stránku prítomné na iných webových stránkach alebo dokumentoch nie sú dovolené bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. Vstupom na túto webovú stránku uznávate a akceptujete, že je vašou zodpovednosťou vykonať tie preventívne opatrenia, ktorými sa uistíte, že informácie a/alebo materiály na stránkach, ktorých odkazy sú na tejto webovej stránke alebo obsahujú odkazy na túto webovú stránku, neobsahujú žiadne vírusy, červy, trójske kone alebo iné záležitosti deštruktívneho charakteru.

NÁVRHY

Spoločnosť Farnell nežiada od vás, aby ste jej posielali dôverné alebo súkromné informácie prostredníctvom tejto webovej stránky. Poslaním akéhokoľvek materiálu, postrehov, návrhov, nápadov, grafík alebo akejkoľvek inej informácie spoločnosti Farnell prostredníctvom tejto webovej stránky (vrátane, ale nie s obmedzením na použitie ktoréhokoľvek spôsobu komunikácie, ktorý máme uvedený na webovej stránke, udeľujete spoločnosti Farnell používať, reprodukovať, zobrazovať, vykonávať, modifikovať, prenášať a distribuovať tieto materiály (ako sú uvedené vyššie) neobmedzenú, bezvýhradnú, nezrušiteľnú licenciu bez licenčných poplatkov a súhlasíte s tým, že Farnell môže použiť ktorýkoľvek nápad, koncepciu, know-how alebo techniky, ktoré ste nám poslali bez ohľadu na účel. Avšak, bez vášho povolenia alebo ak vás neupovedomíme vopred, že materiál alebo informácia, ktoré sme od vás dostali, budú zverejnené spolu s vaším menom, alebo inak použité, alebo s výnimkou, keď tak budeme nútení konať na základe právneho predpisu, nezverejníme vaše meno ani fakt, že dané informácie alebo materiál pochádza od vás.

PODMIENKY NÁKUPU

Podmienky nákupu obsahujú zmluvné podmienky, podľa ktorých môžeme pristúpiť k predaju tovarov a /alebo služieb, ktoré sú obsahom tejto webovej stránky. V prípade, ak uzatvoríme s vami zmluvu o predaji takého tovaru a/alebo služieb, potom (ak vyvstanú nezlučiteľné podmienky medzi podmienkami prístupu a kúpnymi podmienkami) kúpne podmienky majú prednosť

VYMEDZENIE ÚZEMIA

Informácie a materiály tejto webovej stránky sa neposkytujú a nedovoľujú sa používať žiadnej osobe alebo spoločnosti v pôsobení takého súdnictva, kde by ich používanie alebo poskytovanie bolo v rozpore s príslušnými zákonmi, nariadeniami alebo smernicami vládnych úradov alebo regulačných alebo samo-regulačných organizácií, kde nemáme súhlas poskytovať takéto informácie.

Môžete si byť istý, že na túto webovú stránku máte legitímny prístup, kde si môžete prezerať stránky a/alebo postupovať na základe informácií a materiálov zverejnených na tejto stránke. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za neautorizovaný prístup alebo za vaše konanie v súvislosti s týmito materiálmi. Aby sa zamedzilo prípadným pochybnostiam, upozorňujeme vás, že táto webová stránka je navrhnutá a vytvorená pre používateľov v Spojenom kráľovstve.

PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ

Nenesieme žiadnu zodpovednosť BEZ OHĽADU NA TO, ČI V ZMLUVE, MIMOZMLUVNOM DELIKTE (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PORUŠENÍM ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ, OBMEDZENÍ ALEBO INÝCH za žiadne nároky alebo priamu alebo nepriamu alebo ZVLÁŠTNU alebo následnú ujmu (vrátane ušlého zisku, STRATY TRŽIEB, OČAKÁVANÝCH ÚSPOR, DOBRÉHO MENA, ÚDAJOV ALEBO OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ) akejkoľvek povahy a bez ohľadu na to, či spôsobené priamo alebo nepriamo používaním alebo SPOLIEHANÍM SA NA informácie a materiály dostupné na tejto webovej stránke alebo inak spôsobené BEZ OHĽADU NA TO, ČI SME BOLI OBOZNÁMENÍ S PRAVDEPODOBNOSŤOU TAKEJTO STRATY. ABY SME SA VYHLI AKÝMKOĽVEK POCHYBNOSTIAM, ŽIADNE Z TÝCHTO PODMIENOK NEVYLUČUJÚ ALEBO NEOBMEDZUJÚ NAŠU ZODPOVEDNOSŤ ZA ÚMRTIE ALEBO OSOBNÉ ZRANENIE ZAPRÍČINENÉ NEDBANLIVOSŤOU (NÁS ALEBO NAŠICH ZAMESTNANCOV, SUB-DODÁVATEĽOV ALEBO ZÁSTUPCOV); ALEBO ZA AKÚKOĽVEK INÚ UDALOSŤ, PRI KTOREJ BY BOLO PROTIPRÁVNE VYLÚČIŤ ALEBO OBMEDZIŤ NAŠU ZODPOVEDNOSŤ (ALEBO AJ POKUS O VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI).

PRÁVO A SÚDNICTVO

Akékoľvek používanie tejto webovej stránky sa stále riadi anglickou legislatívou a, v prípade sporov, zúčastnené strany sa majú bezvýhradne podriadiť jurisdikcii anglického súdnictva.